-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه

یک همین کارباقی مانده بود.


تهدید خاندان امان الله پس از نود سال، نود سال پیش نادرخان زمین های امان الله خان را غصب کرد؛ این بار...هندیا دختر غازی امان الله خان ادعا می کند که او از سوی یک گروه مافیایی غاصبین زمین در افغانستان تهدید به مرگ شده است.

دختر غازی امان الله خان پس از آن ادعا کرد که وی از سوی فرد مسلح رییس حزب مشارکت ملی تهدید به مرگ شد، که به گفتهء خودش به روز چهارشنبه هفته گذشته برای بازدید زمین مادری اش به منطقهء کاریزمیر شهر کابل رفته بود.

هندیا به روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت، که زمین های مادری وی از سوی خانواده ظاهر شاه به فروش رسیده و بخشی از این زمین ها را نجیب الله کابلی رییس حزب مشارکت ملی غصب کرده است:

« بدون کدام دلیل یک نفر به نام یاسین از یک خانه با یک تفنگ بیرون شد و مرا تهدید کرد، همان وقت که این کار شد نفر امنیت حاضر بود.»

اما حزب مشارکت ملی این حرف های خانم هندیا را رد کرده می گوید که آقای کابلی در غصب زمین های مربوط به خانواده شاه سابق دست ندارد.

دختر غازی امان الله خان می گوید، که آنان 700 جریب زمین در گلباغ، تنگی سیدان و ریشخوار و 1985 جریب زمین در منطقه کاریزمیر شهر کابل دارند.

به گفته وی، 600 جریب زمین آنان از سوی خانواده محمد ظاهر شاه به فروش رسانده شده است.

خانم هندیا می افزاید که این زمین ها را مادرش ملکه ثریا از پول شخصی خود برای اولاد هایش خریداری کرده بود و قبالهء شرعی آن را در اختیار دارد.

تلاش کردیم تا در مورد این اظهارات دختر شاه امان الله خان با مصطفی ظاهر نواسه محمد ظاهر شاه که به حیث رییس ادارهء ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان ایفای وظیفه می کند صحبت کنیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق به صحبت با آقای ظاهر نشدیم، اما داکتر خالد نسیمی رییس دفتر مصطفی ظاهر از قول وی اتهامات وارد شده از سوی خانم هندیا را رد کرد:

« وی در مساله گرفتن زمین های شاهدخت هندیا که وارث امان الله خان است هیچ گونه نقشی ندارد، تمام ادعای که از سوی دختر امان الله خان صورت گرفته آن را رد می کند، اگر وی اسنادی دارد باید از طریق ارگان های عدلی و قضایی اقدام کند.»

از سوی دیگر معاون لوی څارنوالی افغانستان می گوید که سندی در مورد فروش زمین های شخصی ملکه ثریا خانم امان الله خان از سوی خانواده ظاهر شاه نزد آنان وجود ندارد.

این نخستین بار نیست که موضوع غصب زمین از سوی افراد با نفوذ در افغانستان به میان می آید، پیش از این رییس ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را متهم به غصب زمین عبدالمجید زابلی به ارزش ده ها میلیون دالر در ولایت هرات کرده بود.