-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۸, شنبه

صوفی نظیراحمد سه نفر را با موتر زد


دانشجویان دانشگاه تعلیم وتربیه بی جهت خود را خسته می کنند. 


قاضی نظیر احمد حنفی نمایندۀ هرات در مجلس نماینده گان، سه دانشجوی معترض را با موتر زد.
خبرنگار بست باستان از مجلس نماینده گان گزارش می دهد که دانشجویان معترض که در مقابل مجلس نماینده گان تجمع کردند، می گویند که قاضی نظیر احمد حنفی سه نفر از آنان را با موتر زده است.
این دانشجویان می گویند که یکی از این دانشجویان دستش و دیگری پایش شکسته است و دانشجوی سوم که معیوب بوده، عصا چوبش شکسته است.
دانشجویان معترض تاکید دارند که این نمایندۀ مجلس باید از آنان معذرت خواهی کند.
گفتنی است که این دانشجویان صبح امروز با تجمع در مقابل مجلس نماینده گان دروازه های این نهاد را مسدود کردند و به نماینده گان  اجازۀ ورود به مجلس را نمی دادند.
این دانشجویان به تغییر نام دانشگاه تعلیم و تربیه به دانشگاه شهید صلح پروفیسور برهان الدین ربانی اعتراض می کردند. اما به نظرمی رسد که اعتراض های این چنینی هیچ چیزی را تغییر نمی دهد. همه کسانی که درقدرت هستند، درصورت فوت یا مردن، یکی ازجاده ها یا اماکن مهم به نام شان مسمی می شود. دانشجویان زود تر با کدام یک مخالفت خواهند کرد. جامعه ای که با جنگ ومخاصمت تعریف می شود، وضع بهتری ازین ندارد. فردا پس فردا مثلا یک رهبر دیگرجهادی یا یکی ازسران حکومت می میرد یا کشته می شود؛ بی تردید یکی ازمناطق پایتخت یا ولایات برای شان نامگذاری می شود. آن زمان کی ها برضد کی ها به اعتراض برخواهند خواست؟ به نظر می رسد اعتراض دانشجویان شکل مرموزی به خود می گیرد واز سوی دیگر فقط خود شان خسته می کنند.