-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

آیا به سربازان جنگ های معادن مبدل می شویم؟

جنگ معادن ، آژیرخطری فرا تاریخ درافغانستان
اشاره های ابتدایی قدرت های خارجی درافغانستان را باید جدی گرفت. مردم افغانستان ازعمق وپهنای معادن گران بها درگوشه وکنار کشور مطلع نیستند؛ مگرامریکا واروپا با تجهیزات پیشرفته ای که به کار انداخته اند، از وجب وجب قلمرو ما حتی ریزترین اطلاعات زیرزمینی ورو زمینی را دراختیار خود گرفته اند. این یکی ازمصایب ذاتی افغانستان بوده است که همیشه فرصت های تنفس را ازما می گیرند. جنگ اقتصادی چین با کشورهای روبه توسعه وپیشرفته به نرمی دردره های کشور ما رسوخ کرده است؛ کشوری که برای بازسازی افغانستان و راندن جنگ از سرزمین ما هزینه ای نپرداخته است، صرفاً جنگ مخفی استراتیژیک با امریکا وانگلیس را می تواند دامن بزند. تیم حاکم برکابل با بهره گیری از همین رقابت اقتصادی قدرت ها، سعی دارد پای چین را بکشاند تا عمرقدرت خود را بیمه کند. بی آن که خطراتش را بسنجد. امریکا واروپا از جنگ معادن که تازه شروع شده است، چیزی نمی گویند. این یک جنگ دوامدار ومخفی است. آن ها تا هنوز توانسته اند چینی ها را از لوگر ودیگرجا ها به عقب نشینی وادارند.
ممکن است نوعی همزیستی رقابتی بین چین وامریکا دربستر افغانستان به وجود آید اما تا هنوز چنین شرایطی ایجاد نشده وجنگ معادن به مرحلۀ خطرناکی تقرب خواهد کرد. درمقاله زیر متوجه می شوید که یک روزنامه چاپ لندن نوک کوه یخ در بحر اهداف وخواسته های غرب درافغانستان را نشان داده و اشاره داده است که مخارج امریکا وانگلیس چقدر درافغانستان خرج کرده اند. رقمی که روزنامه انگلیسی مطرح کرده یک محاسبه نجومی وغلط است مگر می توان جنگ آینده را ازهمین  زاویه به درستی ترصد کرد.
ذخایرنهفته ای که صاحبانش را به گدایی برساند ونسل اندرنسل آنان را به سربازان جنگ معادن تبدیل کند، خود بلایی است که درصورت عدم ایجاد یک مدیریت قوی ملی واتحاد مردم درافغانستان به جان نسل های حال وآینده ما می افتد.
به این مقاله توجه کنید:
« اگر در افغانستان جنگ زده امنیت تامین شود، ذخایر زیر زمینی ممکن، آیندهء این کشور را تغییر دهد.» عنوان مقالهء روزنامه اندیپندینت چاپ لندن است که در مورد ذخایر و معادن طلا و سایر فلزات قیمتی در افغانستان به نشر رسیده است.

روزنامه می نویسد، در افغانستان تنها معادن طلا و مس وجود ندارند، بلکه ذخایر و معادن لیتویم، جست و حتی یورانیم نیز موجود اند. اما معادن طلا و مس در این کشور صنعت معادن و ماشین اقتصادی افغانستان را به حرکت خواهد آورد.

روزنامه از قول داکتر نیل ریگ بی مشاور دفتر مشورتی اداره جیولوژی امریکا می گوید، در مورد خوشبختی و رفاه افغانستان هیچ گاه تردید وجود نداشت، ولی به علت جنگ ها و بحران چند دهه   در افغانستان، ذهنیت منفی در میان مردم نسبت به این کشور پیدا شده است.

اندیپندنت اضافه می کند، کارشناسان امور معادن از دیر زمانی به این موضوع پی برده اند که افغانستان دارای ذخایر و معادن زیاد  می باشد. زیرا این کشور در کمر بند معادن آسیا و اروپا قرار دارد. این سلسلهء معادن از ترکیه آغاز شده، از ایران گذشته و حتی تا اندونیزیا می رسد.

در کوه های بلند شمال شرق افغانستان ذخایر و معادن زیاد در زیر زمین نهفته اند. این کوه ها از سطح بحر 25 هزار فوت ارتفاع دارند.

روزنامه می افزاید در سروی اخیر نشان داده شده است که به ارزش چندین ترلیون دالر ذخایر طبیعی در افغانستان وجود دارند. اما عدهء از کارشناسان به این باور اند که در این سروی ارزش ذخایر افغانستان کمتر پیش بینی شده است.

روزنامه اندیپندینت می نویسد، ایالات متحده امریکا می گوید، تا سال 2011 میلادی در جنگ افغانستان 443 ملیارد دالر مصرف کرده و بریتانیا می گوید که در این جنگ حدود 20 ملیارد پوند این کشور به مصرف رسیده است. نزد هر دو این کشور شاید این تصور موجود باشد که مصارف شان را از کشف و استخراج معادن افغانستان بدست بیاورند.