-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۶, یکشنبه

مخالفان«قهرمان ملی» خائنان ملی اندعطا محمد نور: معصوم استانکزی باید اعدام شود.استاد عطامحمد نوروالی بلخ درمراسم یاد بود ازشهادت استاد برهان الدین ربانی اظهارداشت که معصوم ستانکزی که عامل انتقال انتحاری به خانه استاد ربانی بود به جای آن که اعدام شود، دروظایف بلند دولتی منصوب شده است.


استاد عطا همچنان با اشاره به خزش جریان های تخریبی درداخل دولت گفت: در پارلمان وکلای عزیز ما خواستند ۱۸ سنبله را که بنام روز شهادت قهرمان ملی ما ثبت بود حذف نمایند و آنرا بنام هفته شهدا نامگذاری کنند؛ آنانی که با قهرمان ملی مخالفت کردند، در حقیقت خودشان خائنین ملی هستند و توان دیدن این همه قهرمانی ها و رشادت ها را ندارند.

آقای نور همچنان در ادامه ی سخنانش از گروه طالبان به عنوان یک گروه خون آشام و دشمنان قسم خورده مردم افغانستان یادکرده و با انتقاد از پروسه ی صلح و شورای علما گفت:شورای علمای ما متاسفانه با اینکه می دانند این اعمال وحشیانه حرام است، اما با آن هم خاموشی ننگین و شرم آور را اختیار کرده و گاهی اعلامیه های چند ماده ی شان را از پشت درهای آهنین ارگ برای مردم می خوانند.

موضع گیری سرراست استاد عطا درحین حالی که والی دولت ونماینده خاص رئیس جمهور دربلخ است، دست های سری ونادیدنی علیه او را درارگ قوی تر به کار خواهد انداخت واین موضوع درتحولات بعدی سیاسی ونظامی اثرات خود را آشکار خواهد کرد. به نظرمی رسد که کش وگیر های درونی دولت همچنان به قوت خود باقی است و پرونده های بررسی ناشده درگوشه های انزوا خاک می خورد. اساساً در وقایع مهم پرونده ای روی میز نیافتاده است.