-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

اسدالله خالد؛ دوست پاکستان وایران است
هدف از نظریات احمد رشید دربارۀ اسدالله خالد آن است که وی زود تراز ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرد.احمد رشید ژورنالیست معروف پاکستان، انتصاب احتمالی اسدالله خالد به حیث رئیس عمومی امنیت ملی را به زیان منافع پاکستان خوانده است. چرا احمد رشید پیشاپیش چنین زیگنال رسانه ای صادرکرده است؟ هدف ازبانگ زود هنگام آقای رشید این است که وی به کمک رسانه ها درانظار عمومی به حیث یک فیگور ضد پاکستانی معرفی شود تا بتواند بدون درد سر ازولسی جرگه رأی اعتماد بگیرد. این نوع دیگری ازاستفاده پاکستان ازروحیات ضد پاکستانی مردم افغانستان است.
آقای خالد از افراد خاص استاد عبدالرب رسول سیاف واززمرۀ فعالان خاص تیم رئیس جمهورکرزی به شمار می رود. اجرا کنندۀ خوب دساتیر بالا دست ها حساب می شود. درحال حاضر بخش عمدۀ امور قاچاق مواد مخدر و تشکیلات باقی مانده از احمد ولی کرزی را اسدالله خالد رهبری ومدیریت می کند. دکترمهدی نویسنده وپژوهشگر، در محضر پارلمان افشا کرد که وی در زمان «مقاومت» از سوی نیروهای امنیتی تاجکستان به اتهام دست داشتن درقاچاق مواد مخدراز افغانستان به حوزۀ آسیای میانه دستگیر شده بود.
یک نگاه به سوابق کاری اسدالله خالد درزمان جهاد نشان می دهد که اسدالله خالد بخش های حساس عمرخود را درپاکستان ودرتماس با کسانی گذرانده است که شب وروز با مسئولان آی، آی، ای درارتباط بودند ودرآن زمان «برادران انصار» را نسبت به منافع افغانستان وسرنوشت کل مردم کشور ترجیح می دادند. نصب اسدالله خالدیک نوع سنگر آرایی انتخاباتی به شمار می رود ودرعین حال جزء پروژۀ تحکیمات تدافعی درصورت تشدید حملات طالبان است. هرچه اوضاع بدتر می شود و نیروهای خارجی ظاهراً ازمیدان های جنگ جا خالی می کنند، دستگاه دولت وحکومت بیش ازپیش خصوصی تر می شود. نکتۀ قابل تمرکز این است که آقای کرزی هرگز یک فعال ضد پاکستان وایران را به منصب ریاست امنیت ملی انتخاب نمی کند. اسدالله خالد نیزازهیچ رهگذرمخالف پاکستان نیست وتازه این که به حساب ترانزیت کاروان های مواد مخدر، ازدوستان سپاه پاسداران ایران درامور«تجارت سیاه» به شمار می رود.