-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۷, جمعه

حسین حقانی: منافع ما با امریکا برسرافغانستان درتضاد است

اختلافاتی را که در مورد افغانستان، گاه گاهی بین پاکستان و امریکا مشاهده می کنیم، در اینست که آن ها یک افغانستان با ثبات را چگونه تعریف می کنند.حسین حقانی که سابقهء کار های ژورنالستیک دارد و در چهار وزارت پاکستان به حیث مشاور ایفای وظیفه کرده است، در سال 2008 به حیث سفیر پاکستان در امریکا تعیین شد و سه و نیم سال سال در این پست باقی ماند.

وی  بعد از آنکه در جریان مدت کاریش روابط امریکا و پاکستان با تنش های جدی مواجه شد، در سال 2011 از پست سفارت پاکستان استغفا کرد و اکنون به حیث رییس مرکز روابط بین المللی پوهنتون بوستن کار می کند.

حسین حقانی در جریان مصاحبه با خبرنگار رادیو آزادی ریچار سولاش با اظهار اینکه خروج کامل نیروهای امریکایی تا پایان سال 2014 از افغانستان بالای وضعیت پاکستان تاثیرات منفی خواهد داشت، می گوید:
«ایالات متحدهء امریکا نمی تواند، افغانستان را در حالت بحرانی رها کند. امریکا نمی تواند از عهدهء این کار برآید، اما اگر این کار را کند، عواقب آن برای پاکستان مملو از دشواری های جدی خواهد بود. ثبات در افغانستان به نفع پاکستان است. اختلافاتی را که در مورد افغانستان، گاه گاهی بین پاکستان و امریکا مشاهده می کنیم، در اینست که آن ها یک افغانستان با ثبات را چگونه تعریف می کنند.» 

به گفتهء حسین حقانی، پاکستان و امریکا به حیث دو متحد نظامی نه، بلکه باید به حیث دو کشور دوست در مورد روابط شان فکر کنند.

حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا با اظهار اینکه، هر اتحاد در صورت موجودیت یک خطر مشترک به میان آمده و از یک جانب دیگر با مخالفت مواجه می شود، می گوید، ادارات امنیت ملی و استخباراتی پاکستان تهدید های متوجهء منافع ملی آن کشور را طوری می بینند که با طرز دید ایالات متحدهء امریکا مطابقت ندارد. روی همین دلیل این دوکشور نمی توانند به حیث متحدین باقی بمانند.

حسین حقانی می گوید:
«من می گویم اگر این دو کشور بعد از 65 سال مشارکت هنوز هم به یک تفاهم نرسیده اند، برای هردو جانب لازم است تا اساس و تهداب مناسبات شان را عوض کنند. امریکا و پاکستان باید نگریستن بسوی را هم به مثابهء متحدین بس کنند و باید بر تحکیم و تامین مناسبت دوستانه غور کنند. این روابط دوستانه باید بین مردمان دوکشور تامین شده، اتحاد نظامی نه، بلکه روابط اقتصادی، تجارتی و دوستانه بوجود آید.»

حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا، همواره یکی از منتقدین شدید دخالت و نقش سیاسی اردوی پاکستان در سیاست داخلی، مسایل امنیتی و پالیسی خارجی آن کشور بوده است.

به گفته وی در سالیان گذشته، پاکستان از دست اردو خیلی رنج کشیده است، اردو نه تنها آزادی آن کشور را سلب کرده، بلکه انتخاب های خوب و بدی هم برای پاکستان داشته است، در حالیکه این کار باید از طریق پارلمان، مطبوعات و جامعهء مدنی صورت گیرد.

حسین حقانی در مورد امکانات تغییر در پالیسی اردوی پاکستان می گوید:
«به عقیدهء من اکنون اردوی پاکستان از کنترول سیاسی مستقیم دست کشیده، اما نفوذ خودرا بر فضای سیاسی کشور محکم نگهداشته است. یک تعدادی از جنرال متقاعد اردو هنوز هم به این فکراند که صرف آنها می توانند منافع پاکستان را تفکیک کنند و مخالفان شان به پاکستان وفادار نیستند. اما این یک تحلیل نادرست است. من فکر می کنم که باید مردم پاکستان به میدان برآیند و نظریات شان را آشکار سازند. صرف زمانی که مردم ملکی پاکستان نظریات مخالف شان را خارج از چوکات عنعنوی تعیین شده، توسط اردو ارایه کنند، پاکستان از نفوذ اردو می تواند بیرون شود.»

حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در امریکا ابراز امیدواری می کند که با انتخابات آینده در پاکستان گذشته از نتایح آن، دموکراسی ادامه یابد و سیاست به آن حالت پخته گی آن برسد که سیاست مداران پاکستانی به جای جنگ و منازعه در مورد مسایل گذشته، غور و بررسی دشواری های امروز و مسایل  آینده را آغاز کنند.