-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

حمله برساختمان «رادیو دنیا» درچاریکار


دسته های تهدید درچاریکار قوی تر می شوند.

دفتر "راديو دنيا" در شهر چاريکار مرکز ولايت پروان، صبح امروز مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفته؛ اما به کسى آسيب نرسيده است.
شاه آقا محافظ اين راديوى خصوصى، به آژانس خبرى پژواک گفت که وى، حوالى ساعت ٤ صبح امروز در اتاق پهرۀ راديو بود که افراد ناشناس، به اتاق وى سنگ پرتاب نمودند.
شاه آقا افزود که وى، چراغ دستى را روشن نمود و ديد که دوتن که روهاى شان پوشيده بود، در کنار ديوار در مقابل دفتر ايستاده اند.
به اساس معلومات منبع، يکى از اين افراد، در پشت ديوار پروت نمود و ديگرش بر اتاق پهره شليک کرد.
شاه آقا علاوه کرد که بعداً وى نيز ذريعۀ کلاشنکوف شليک هوايى نمود؛ چرا که اين دو تن در پشت ديوار مخفى بودند و از اتاق پهره، که بر سر ديوار اعمار گرديده، ديده نمي شدند.
اين محافظ گفت که اين دوتن، چندين بار بر اتاق پهره شليک نمودند؛ اما وى جان به سلامت برد و بعداً حمله کننده گان فرار کردند.
احمد هنايش معاون انجمن ژورنالیستان افغانستان، اين حمله را محکوم نمود.
وى به پژواک گفت: اين دومين بار است که در جريان سال جارى، بر اين راديو حمله صورت ميگيرد.
افراد ناشناس، در ماه جوزاى سال جارى به دفتر اين راديو بمب دستى پرتاب نمودند، که در نتيجۀ آن يکتن جراحت برداشت و خسارات مالى نيز وارد گرديد.
به گفتۀ وى، مسوولين و کارمندان اين راديو، با هيچ کسى دشمنى شخصى ندارند و اگر کسى دشمنى شخصى نيز داشته باشد، پس راديو محل انتقامجويى نيست.
هنايش افزود: تا حال معلوم نيست که اين حمله، توسط کى صورت گرفته؛ اما علاوه نمود که چنين حملات را کسانى انجام ميدهند که با آزادى بيان مخالف اند.
به گفتۀ وى، راديو دنيا راپورهاى مختلف را به نشر ميرساند، که ممکن با منافع شخصى يکتعداد افراد درتضاد قرار داشته باشد.
مسووليت اين حملات بر راديوى يادشده را، تا حال کسى به عهده نگرفته است.