-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

رئیس جمهور از خود قطعات نظامی می سازدآقای کرزی درمیان «تنظیم» های مسلح دیگر دست خالی نیست، بلکه خود لشکرنظامی به وجود آورده است.

منابع مؤثق امنیتی می گویند که «قیام های مردمی» برضد طالبان در ریاست امنیت ملی افغانستان طرح ریزی شده و از پروسۀ اجرای آن تحت نظر رئیس جمهور کرزی نظارت می شود. رهبران جهادی و قوماندانان همه درجریان قرار گرفته اند. بخش اعظم بودجه اپراتیفی امنیت برای همین منظور اختصاص داده شده است. روز گذشته رئیس جدید امنیت ملی – اسدالله خالد- نیز برین موضوع صحه گذاشت و درمجلس سنا گفت:
 «ما این را ( قیام های مردمی را) جدی تعقیب می‌کنیم، تقویت می‌کنیم و کمک می‌کنیم.» 
هنوز نمی توان پیش بینی کرد که عاقبت این مسلح سازی ها چه گونه خواهد بود. اما به‌گفتۀ رییس عمومی امنیت ملی، تفاوت قیام‌کننده‌ها با طالبان در این است که قیام‌کننده‌ها مکتب‌ها را باز می‌کنند اما طالبان در تلاش از بین بردن مکتب‌ها و ممانعت آموزش دختران هستند.
با این حال، بستراصلی ایجاد مقاومت جدید علیه طالبان تحت نام قیام های مردمی، حزب اسلامی است. قدرت گیری این گروه ها بی تردید برانتخابات آینده ( اگرانتخاباتی درکار باشد) تأثیری قاطع برجا خواهد گذاشت.
لشکرهای جدید «مقاومت مردمی علیه طالبان» در واقع رقبای بالفعل گروه های مجاهدین سهمدار دولت هستند که درآینده می توانند همه این گروه ها را که دولت را درانحصار خود گرفته اند، با چالش های زنده وگریز ناپذیر رو به رو کند.
تا حال قول اتفاق برین بود که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درحلقه جنگجویان وجنگ سالاران، دست خالی حضور دارد؛ همه صاحب حزب وتنظیم واردو وافراد مسلح هستند؛ اما ایشان یک شخصیت سیاسی است. اکنون به نظرمی رسد که بزرگترین تشکیلات درحال ظهور شبه نظامیان درسراسر کشور تحت فرماندهی رئیس جمهور کرزی بخشی از اوضاع عمومی را درکنترول خود می گیرد.
به این ترتیب ما شاهد یک خط جبهه دیگر غیر رسمی و شخصی خواهیم بود که از سوی گروه های رقیب به شمول طالبان و تنظیم های داخل وخارج از حکومت با عمل بالمثل پاسخ داده خواهد شد. ظاهراً دولت افغانستان راه دیگری هم ندارد. خطرطالبان رو به افزایش است و گروه های «مجاهدین» نیز سلاح های گور کردۀ خود را دو باره پاککاری می کنند تا دربرابر تهدید های تازه، از خود دفاع کنند. کشور از هرجهت به سوی یک دور دیگری از ملیتاریزم نا خواسته پیش می رود.