-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

عشق حنا ربانی به پسر بی نظیربوتو


به نظر می رسد که رابطه عاشقانه حنا ربانی کهر وزیر امور خارجه پاکستان با بلاوال بوتو ، شیرازهزندگی خانواده آصف علی زرداری رییس جمهور این کشور را از هم می پاشد.موضوع ازدواج بلاوال بوتو پسر رییس جمهور پاکستان با حنا ربانی کهر زمانی اوج گرفت که آقایزرداری برای منصرف شدن پسرش از این ازدواج آستین بالا زدگفته می شود که پسر آصف علی زرداریسالهاست با ربانی کهر ارتباط عاشقانه داشته است به گزارش هفته نامه بلتز پاکستان، زمانی که پسرزرداری تصمیم گرفت که همرای ربانی کهر در حالی که او صاحب دو دختر است عروسی کند، پدر اوآصف علی زرداری سخت از این تصمیم بلاوال بوتو به خشم آمد. حنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستانیازده سال بزرگتر از بلاوال بوتو و خانم فیروز گلزار یک میلیونر پاکستانی است. هفته نامه بلتز گزارشداده است که خانم کهر در صدد است که از آقای گلزار طلاق بگیرد و حتی او (ربانی کهر) گفته که برایرسیدن به عشق بلاوال بوتو حاضر است از دو دختر خود نیز بگذرد.  حنا ربانی در سال 2004 پس از ختمدوره ماستری در ایالات متحده امریکا در رشته "اداره میزبانی و توریزم زمانیکه شوکت عزیز نخستوزیر پاکستان بود، در یک پست دولتی در وزارت مالیه گماشته شد.  برخی از منابع به هفته نامه بلتز گفتهاند که در این اواخر، آصف علی زرداری تلاش کرد تا از ازدواج پسرش (بلاوال بوتوبا خانمی کهصاحب دو دختر است، جلوگیری کند. آقای زرداری به پسرش توصیه کرده است که این تصمیم او (بلاوال)تاثیر منفی در امور حزب (حزب مردمخواهد گذاشتدر حال حاضر، بلاوال بوتو، رییس حزب مردمپاکستان است. با این حال، به نظر می رسد که رییس حزب مردم پاکستان تصمیم "قاطعگرفته تا با ربانیکهر ازدواج کند. به نقل از برخی منابع، بلاوال، پدرش را تهدید کرده است که پس از ازدواج به کشوریسویزرلند پناهنده خواهد شد و متباقی عمر شان را در آنجا سپری خواهند کرد. گفته می شود که بلاوال بوتو سالهاست با ربانی کهر ارتباط عاشقانه داشته، اما اخیرا پس از اینکه آصف علی زرداری تماس هایتلفونی او را بررسی کرد، به این راز پی برده است. آقای زردای گفته است که سخت نگران آینده پسرش و این ازدواج است. در آخرین مورد از این رابطه عاشقانه درماه سپتمبر که مصادف بود به سالروز تولدبلاوال بوتو، حنا ربانی یک کارت تبریکی همرا با یک نامه عاشقانه به او فرستاده است. این نامه عاشقانه بدست آصف علی زرداری افتاد و او هم مجبور شده است تا این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند