-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

جنگ پنهان چند جانبه برسرمس عینک
شین هیتنگ رئیس کمپنی ام سی سی چین ازوضعیت امنیتی حوزۀ معدن مس عینک درلوگر نزد رئیس جمهور شکایت کرده است. «تحلیل وخبر» چالش های معدن مس عینک را اجمالاً این گونه جمع بندی می کند:
لوگرازرهگذر ذهنی، تا میزان زیادی درتیررس تبلیغات طالبی قراردارد وترس آفرینی طالب ازدورن روستا ها وشهرها صورت می گیرد. مناطق مختلف باستانی لوگرازجمله ولسوالی خروار، مسیر تردد قاچاقچیان بزرگ آثارقدیمی است که به وسیلۀ کارشناسان پاکستانی به همکاری مردم محل درآن جا کندن کاری ها وانفجارات زیادی صورت داده می شود. حوزۀ لوگربه دلیل قرابت با پایتخت، محل استقراردایمی طالبان به شمار می رود. ولسوالی های لوگرازنظرمنافع، احساسات، پیوندهای (دولت وشهروند) وجهه مشترک استواری با دولت ندارند.
تحولی مثبت درده سال که زنده گی مردم را واقعاً دگرگون کرده باشد درلوگرمشاهده نشده است وعموماً مناطق مختلف آن ولایت، صحنۀ درگیری های خونین، کمین گیری های مرگبار وتطبیق قوانین خود سرانه وطالبی است. مردم یاد گرفته اند که ازدولت حمایت نکنند وبا طالب گذاره کنند. به دلیل حضور ونفوذ جنگ سالاران وغارتگران دولتی، رشوه، بی عدالتی وبی قانونی، هیچ انگیزه ای برای حمایت وتقویت نهاد های دولتی وجود ندارد.
گذشته ازین، معدن مس عینک ازنظرمشروعیت، شفافیت وفرآیند قابل
پذیرش اداری وملی، مشکل دارد وبراساس معامله چندمقام دولتی با شرکت چینی دراختیارکمپنی ام سی سی قرارگرفته است. امریکایی ها وکشورهای فعال درعرصه افغانستان ازچنین معامله ای ناراضی اند وتمایلی به برقراری امنیت دراطراف معدن ازخود نشان نمی دهند. دولت توان تأمین امنیت مس عینک را ندارد. وضعیت ترس دایم وتصادم درمعدن حاکم است وهرلحظه انتظاریک حمله با پرتاب راکت برتأسیسات ابتدایی آن وجود دارد.
معضل مس عینک باید به شکل اساسی حل شود وابتداء داوطلبان وصاحبان طماع که همانا کشورها وکمپنی های بین المللی هستند، قانع ساخته شوند درغیرآن هیچ امکان ندارد که مهندسان وکارکنان چینی یا غیرچینی بتوانند بدون ترس ودغدغه به کاراحداث تأسیسات اساسی موفق شوند. بحران مس عینک یک بحران ساده نیست وجنگ سری میان چند قدرت را یدک می کشد. علاوتاً درمس عینک رگه ها ورده های معدن طلا وجود دارد که شامل قرارداد نبوده و احتمال دارد بین مقامات حکومتی وکمپنی چینایی درباره آن معامله هایی صورت گرفته باشد.
امریکایی ها ازین مسایل مطلع هستند واستخراج مس عینک بدون حل این مشکل پیچیده نا ممکن به نظر می رسد.