-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

کابل؛ به پایتخت بی دروپیکر تبدیل شده استبا این وضع، کابل درآینده نزدیک شاهد انفجارات مرگبار تروریستی خواهد بود. 


تلویزیون خصوصی «یک» گزارش نگران کننده ای را منتشر کرده که از دلسردی، خوابزده گی وغیابت پلیس کابل درهنگام شب خبرمی دهد. گزارش مستند حاکی ازآن بود که درهیچ یک از چهارراه های پایتخت، پس از ساعت یازده، هیچ وارسی ونظارت ازموترها صورت نمی گیرد. این درحالی است که شهر شش میلیونی کابل درموجی ازازدحام وتردد صدها هزارموتر نفس نفس می زند و هیچ کس نمی داند که با ورود شباروزی موتر از دروازه های پایتخت، چه چیز ها و چه کسانی درلایه های بافت خورده و پیچیدۀ سکونتگاه های نا منظم مستقر می شوند.
به نظرمی رسد که سازمان پلیس امنیتی وپلیس جاده از وضعیت خسته شده وازآن جایی که ازرهگذرمعاش وامتیازات دروضع بدی قرار دارند، تکلیف خویش را به درستی انجام نمی دهند. پلیس از اوضاع وآینده خویش نگران است. از وظیفه ای که دارد نا خرسند ومشوش است که چه خواهد شد. چون بازار رفت وآمد سایه های طالبان بنا برمجوز مقامات عالیه درکابل گرم است، 
پلیس از انگیزه تهی شده و جان خود را «بچث» می کند. اما علت اصلی، بی مبالاتی رهبری پلیس و مقامات عالیه دولت است. هرنظمی، فاجعۀ فساد که به تبع آن، حوادثی مرگبار رخ می دهد، همه اش زیرسر مقامات است؛ مقاماتی است که از الف تا ی به هیچ چیزی نزد مردم جوابگو نیستند.
به هرپلیس امنیتی مراجعه کنید ازجور وزورگویی موترهای شیشه سیاه مقامات، چوکره های مقامات و گارد های بی باک امنیتی آنان شکوه می کنند. هرناظردرشهر می تواند مشاهده کند که صد ها موترمرموز وابسته با قاچاقچیان ووابستگان مقامات ووکیل و.... به نظم ونظارت پلیس شهری اهمیتی قایل نیستند و با شدت از دم چشم پلیس موظف رد می شود. به جای آن که پلیس بتواند آن را متوقف کرده واز هویت ومحموله های درون موتر سوال کند، خود میخ وار می ایستد وبرای شان سلامی می زند که بگذرند. جای تعجب نیست که تروریست ها واخلال گران با خیال راحت روزانه درپارک ها پرسه می زنند وشبانگاه درمخفی گاه های شان منتظر می مانند تا مواد انفجاری وواسکت ها از آدرس معین درهمین موترهای شیشه سیاه برای شان برسد.
غیابت وخوابزده گی حافظان پایتخت درحالی شکل سراسری به خود می گیرد که دولت پیوسته از خودکفایی وافغانیزی سازی امور امنیتی ونظارتی سخن می گوید.