-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۳۰, یکشنبه

این ها از کدام هزینه حج می روند؟

دراحوالی که کشور درنتیجه افزایش تنش بین حکومت افغانستان وامریکا گام به گام به سوی بی ثباتی جلو می رود، علاقه اعضای مجلس نماینده گان به حضور درمجلس نیز رو به نزول گذاشته است. اکنون کار به جایی کشیده است که مجلس به دلیل پوره نشدن نصاب معین از برگزاری اجلاس یومیه خویش صرف نظر می کند؛ کاری که روز شنبه عملاً مشاهده شد و هیچ اجماعی برای مقابله با وضع به ریخته کنونی درمیان اعضای نماینده گان موجود نیست.
دربرخی گزارش ها آمده است که ده ها تن از اعضای مجلس نماینده گان طبق قرارداده هرساله، به سفر حج رفته اندو جمعی دیگر به شمول رئیس مجلس به کدام سفر دیگر رفته اند. اکثرنماینده گان که به بهانه سفر حج آن هم به هزینه دولت یا هزینه های استخباراتی هرسال به حج می روند، به جای آن که رفتن به خانه خدا تطهیر شوند و شخصیت خویش را سالم سازند برعکس ظالمتر و فاسد تر می شوند ودر فریبکاری وباند بازی از یکدیگر سقبت می گیرند. سفرهای اطلاعاتی بیش ازپیش نقش مجلس نماینده گان را با بی اعتباری کامل ضرب زده است.
چندی پیش رئیس جمهور چیزی شبیه فرمان صادر کرد که هیچ یک از اعضای سطوح عالیه ومیانی دولت بدون موجب ضروری و مجوز صادر شده از سوی ریاست جمهوری نمی توانند به خارج سفر کنند اما این کمیسیون بازی ها وفرمان بازی ها وضع را بدتر کرده است. به نظر می رسد که وخامت اوضاع همه را به این صرافت انداخته است که برای آینده خویش سرمایه گذاری کنند واین سفر ها به طورکل، سفرهای مافیایی است که پولش از بیت المال پرداخته می شود که اکنون درچنگ یک اقلیت افتاده است.
درحالی که تیم حکومت قاطعانه تصمیم گرفته اند که از شر انتخابات خود را راحت کنند، مجلس نماینده گان هیچ اعتراضی نشان نداده است. مجلس نسبت به کشاکش امریکا وتیم حاکم برسر ماندن درقدرت سکوت اختیار کرده و عملاً همسویی خود را با تیم حاکم علامت می دهد. با این اوصاف موجودیت مجلس نماینده گان که صرفاً یک نهاد زاید و به مثابه زخم روی گردن دولت و هزینه بیت المال حساب می شود، غیرضروری است. ازمجلس امروزی جز یک دکان رسمی برای چند دلال وبهره جو چیزی دیگری باقی نمانده است.

امروز دروازۀ تالار نشست ولسى جرگه مسدود بود؛ اما حدود ٢٠ تن از اعضاى جرگه، در محوطۀ آن ديده ميشدند.
 قبل از اين نيز چندين بار فيصله هاى ولسى جرگه، به علت عدم تکميل نصاب به تعويق افتاده است.
براى تکميل نصاب ولسى جرگه، بايد ١٢٥ تن از جمله ٢٤٩ تن از اعضاى جرگه حاضر باشند.