-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

ایران علیه مجاهدین خلق برآتش دروغ های خویش هیزم می ریزد

نویسنده: ایوبونه رئیس اطلاعات سابق فرانسهقضات دادگاه ها و شهادت های پياپی گواهی دادند که مجاهدين خلق يک جنبش ” مقاومت“ است، نه ”تروريسم“ بايد به هر گونه اخلال در کار اين جنبش خاتمه داده شود تا بتواند دموکراسی را برای ايران به ارمغان آورد
روشهای رژيم نازی و هيتلر برای نخستين بار به ما هشدار داد که در ميان شيوه هايی که عليه دموکراسی اعمال می شود، دروغپردازی به دليل موذيانه بودن آن خطرناکترين شيوه محسوب می شود.
در سالهای پيش از جنگ جهانی دوم، مقامات اطلاعاتی در فرانسه درباره ابعاد ويرانگر تبليغات خرابکارانه گوبلز و دستگاه تبليغاتی نازيها هشدار دادند
در دوران ما، حکومت مذهبی حاکم بر ايران که نماد استبداد، بيرحمی و تعصب گرايی است. همه هيزم های خود را برای دروغپردازی عليه مقاومت ايران به آتش ريخته و با کمک تعدادی افراد که بعضاًخود را ”محقق“ و ”اقتصادان“ و ”خبرنگار“ می نامند ولی همه اصول اخلاق و حرفه ای را نقض می کنند. به دروغپردازی و جعل واقعيت می پردازد.
اين کاری بود که در پرونده سازی و زدن برچسب تروريستی عليه مجاهدين شاهدش بوديم، اما به دنبال احکام دادگاههای اروپايی و آمريکايی، بالاخره اين سازمان از ليستهای اروپا و آمريکا حذف شد. چرا که هيچ دليلی عليه مجاهدين نبود ولی در مقابل، کوهی از اسناد و و شهادتهای پياپی و احکام صادر شده در دادگاهها گواهی دادند که سازمان مجاهدين خلق ايران، يک جنبش ” مقاومت“ است، نه ”تروريسم“.
 
رئيس پيشين سازمان اطلاعات فرانسه در مقاله خود سپس به دروغسازی و پخش اطلاعات گمراه کننده عليه مجاهدين که يک به يک بطلان آنها در دادگاهها و با اسناد و شواهد باطل شده است می پردازد و در مورد اتهام يا ادعای غيرمحبوب بودن مجاهدين در داخل ايران، می نويسد چگونه است که اين هواداران مجاهدين بودند که اولين قربانيان سرکوب حکومتی در ايران هستند ولی در عين حال برخی مدعی می شوند که آنها جايی در جامعه ايران ندارند!؟
اينها فقط ادعاهای توخالی هستند که توسط سرويسهای اطلاعاتی مخوف رژيم ايران شايع می شوند و حتی به خورد برخی سرويسهای فرانسوی نيز داده می شوند.
بايد به اين قبيل اقدامات برای ايجاد اخلال در کار کسانی که برای برقراری دموکراسی در ايران تلاش می کنند، خاتمه داد.
رژيم ايران، به علت تضادهای درونيش که باعث شده مقامات آن يکديگر را به فساد و خيانت متهم کنند، اکنون با تهديد متلاشی شدن روبه روست.
پايه های اين رژيم به دليل منفور بودنش و تهديد قيامهای اجتناب ناپذير بعدی، شکننده هستند.
در چنين شرايطی مناسبترين رويکرد اين است که به ايجاد اخلال در فعاليتهای مقاومت ايران خاتمه داده شود، تا اين مقاومت بتواند دموکراسی را برای اين کشور بزرگ به ارمغان آورد.