-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۹, سه‌شنبه

ملا های سیاست باز پاکستانی

یک ملا می گوید امریکا دشمن است؛ دیگری می گوید امریکا را دوست دارم! اما هردوی این جنس ملا، افغانستان را دارالجهاد می خوانند.
یک ملای متعصب و تروریست تحت تعقیب که می گوید امریکا بدترین دشمن پاکستان است، حافظ محمد سعید نام دارد. وی در موعظه هایش از امریکا، یهود ها و غیر مسلمانانی یاد می کند که گویا می خواهند مسلمانان را از بین ببرند.

اما یک ملای دیگر که در سال جاری با یک خاخام مشهور یهودی یکجا شده، تلاش های را هم به خاطر تحمل دگر اندیشی مذهبی آغاز کرده است، مسعود محمد سعید نام دارد.

مسعود محمد سعید 54 ساله، برادر حافظ محمد سعید 62 ساله پاکستانیست که یک راه کاملاً متفاوت از برادرش را انتخاب کرده است. روش و مسیر این دو برادر تناقض های موجود در پاکستان را متبارز می سازد. کشوری که به قول روزنامهء واشیگتن پوست اکثراً در برابر ولی نعمت و بادار اصلیش امریکا بطور همزمان، نقش دوست و دشمن را بازی می کند.

روزنامهء واشیگتن پوست می نویسد:
یک تعدادی از پاکستانی ها با نفرت در برابر سیاست های امریکا برخورد می کنند، اما تعدادی زیاد پاکستانی ها امکانات و زنده گی بهتر را برای خود و فامیل هایشان در امریکا جستجو می کنند.
 یکی از این پاکستانی ها، مسعود محمد سعید برادر حافظ محمد سعید است که مدت بیست و یک سال را در منطقهء بوستن ایالات متحدهء امریکا سپری کرده است.

اینک مسعود محمد سعید به حیث سخنگوی موسسهء خیریهء مذهبی «جمیعت الدعوا» که برادرش حافظ محمد سعید آن را رهبری می کند و در شهر لاهور مستقر است، ایفای وظیفه می کند.

ایالات متحدهء امریکا این گروپ را خط اول سازمان تروریستی می داند که به حملات سال 2008 در شهر ممبی هند مرتبط اند و مبلغ 10 ملیون دالر جایزه را برای دستگیری حافظ محمد سعید تعیین کرده است.

مسعود محمد سعید اتهامات علیهء حافظ محمد سعید را رد می کند و با تفاوت از برادر آتشین مزاجش ظاهر آرام و شوخ مزاجی را نمایش می دهد.

 مسعود محمد سعید بعد از آنکه خلاف رفتاری و تخلفاتش را از قوانین ویزه در امریکا پذیرفت، در سال 2008 دوباره به پاکستان بر گشت و مجبور شد شغل آرام ملا امام مرکز اسلامی نیو انگلند، خانم و هشت طفلش را در امریکا ترک کند.

مسعود محمد سعید در حالیکه در اتاق آرام یک مسجد دو منزله به نمایی خارج از کلکین خیره شده است، می گوید:
«باورکنید من از بسیاری جهات زنده گی امریکایی را دوست دارم.»

...و برادر بزرگترش حافظ محمد سعید، بنیانگذار لشکر طیبهء پاکستان درهمان مسجد بر ضد امریکا، اسراییل و هندوستان یاوه سرایی می کند.
مسعود محمد سعید می گوید:
«من در امریکا مردم را خیلی منطقی یافتم. آن ها ذهن باز دارند و کار اسلامی را در جامعهء امریکایی خیلی زیاد لذت بخش یافته ام.»

و به این ترتیب اظهارات، شیوه و مسیر زنده گی این دو برادر تناقض در اندیشه و زنده گی را در پاکستان بیشتر برجسته می سازد.