-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

جهان در انتظار رجوی در تهران


 به قلم سعاد عزيزواکنشهای انفعالی تعداد زيادی از مقامهای رژيم ايران در سطوح مختلف در مورد تصميم اخير وزارت خارجه آمريکا مبنی بر خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق ايران (اپوزيسيون رژيم) از ليست تروريستی، به روشنی و بدون کمترين شکی وحشت و اضطراب رژيم در مورد تأثيرات و بازتابهای اين تصميم بر شرايط ايران را نشان می دهد.
اين نکته قابل توجه است که، شرايط کماکان گواه وجود تحولات چشمگير و بی سابقه يی است. به خصوص آنچه به ”بازار تهران“ مربوط می شود، بازاری که نقش برجسته يی در سرعت دادن به سرنگونی رژيم شاه داشت. بازار تهران از روز 
۲۸/سپتامبر/۲۰۱۲ شروع به حرکت عليه رژيم کرد، يعنی بعد از صدور حکم حذف نام سازمان مجاهدين خلق که اصلاً نمی توان آن را صرفاً تصادفی دانست؛ از اين رو احتمال می رود که هفته های آينده شاهد تحولات حائز اهميت و بی سابقه ای باشد به خصوص که با تحولات و رويدادهای جديد در صحنه سوريه همزمان شده است؛ تحولاتی در راستای اعمال فشار بيشتر بر رژيم سوريه.
سياست سازمان مجاهدين خلق به طور خاص و مقاومت ايران به طور عام، که رهبر ايرانی خانم مريم رجوی آن را هدايت می کند -کسی که دستاوردهای سياسی خيلی بزرگی برای مردم و مقاومت ملی ايران محقق کرده است که مهمترين آنها آشنا کردن همه جهان با مسأله مردم ايران و رنجهايشان از جمله ستم و سرکوب استبداد فاشيسم دينی است و همچنين موفقيت حيرت آورش در قانع کردن اروپا و ايالات متحده آمريکا برای حذف سازمان مجاهدين خلق از ليست تروريستی و سخنرانيهايی که هر چند وقت يکبار در پارلمانهای اروپايی ايراد می کند و فعاليتهايش در زمينه های مختلف… همه نشان دهنده اين است که او طوری رفتار و حرکت می کند که تا اين کار را در تهران به سرانجام نرساند، متوقف نمی شود.
مريم رجوی، الگويی عالی برای زن مسلمان است کسی که به شايستگی ثابت کرده زن مسلمان می تواند با همانندهايش در کشورها و ملتهای مختلف برابری کند و نقش متمايز خود را در صحنه واقعی اثبات کند، زنی با اراده يی پولادين و عزمی سياسی که سست نمی شود، همراه با ايمانی عميق به اصول و افکاری که برای آنها مبارزه می کند و به نظر می رسد که در مسيرش بزرگترين پيروزی سياسی را برای مردم ايران با سرنگون کردن رژيم دينی حاکم بر تهران محقق خواهد کرد. اگر چه رژيم ايران در حال حاضر به غايت تلاش می کند از راهها و شيوه های مختلف تأکيد کند که نقش سازمان مجاهدين خلق در صحنه ايران به پايان رسيده، اما تحولاتی که از زمان صدور حکم حذف نام سازمان تا کنون روی داده و می دهد تماماً عکس اين پندار را ثابت می کند. تصميم کشورهای اتحاديه اروپا برای اعمال مجازاتهای اقتصادی (علاوه بر مجازاتهای نفتی اعمال شده بر اين رژيم)، کاملاً با تحولات و رويدادهای جديد همخوانی دارد و همسو و موازی با حکم حذف نام سازمان از ليست آمريکاست. تأثيرش اين است که هر فشار اضافی بر رژيم ايران وخيم شدن اوضاع در ايران را در پی دارد و کينه مردم عليه رژيم را بيشتر و بيشتر می کند.
مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران طی سالهای گذشته ثابت کرده که به منظور آماده ساختن شرايط مناسب برای سرنگونی رژيم ايران، از طريق مبارزه سياسی دست به عمل زده و می زند، او سياستمداری از يک تراز خاص است. او دارای بينشی زنده مزين به سرعتی آشکار در به دست گرفتن ابتکارعمل است. مبارزه پيگيری که او برای رسيدن به اين نتيجه وارد آن شده، يک کار خودبخودی يا عبث نبوده، بلکه تلاشی خردمندانه و منطقی مبتنی بر پايه واقعی برای رسيدن به هدف نهايی اش می باشد. هدف او همانا محقق کردن آزادی و دموکراسی برای مردم ايران و برپايی يک نظام سياسی جايگزين است، نظامی که به ايران نقشی مثبت در منطقه و جهان می دهد.