-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه

ائتلاف تازه ضد حکومتی تحت نام «اجماع سیاسی»تیم حاکم درحفظ قدرت عزم جزم دارد واین «اجماع» حداقل درسطح سیاسی، پالیسی رسمی را دگرگون نخواهد کرد.

نخستین ائتلاف ضد حکومت کابل تحت نام «اجماع سیاسی» احزاب ونهاد های مدنی درکابل اعلام موجودیت کرد. محور اصلی تقابل بین تیم حاکم سیاسی با احزاب و نهاد های مدنی، سازوکار انتخابات ریاست جمهوری آینده است که اکنون این محور به کانون تصادم تبلیغاتی واختلاف نظر مبدل شده است. جدید ترین نکته درین همایش سرشاراز «هشدار»، عضویت «بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه» است. این نهاد، درواقع چشم ناظر جامعۀ بین المللی درامور انتخابات افغانستان است که بی تردید پشتیبانی جهان را نیز با خود دارد.
بخش عمدۀ جریانات سیاسی جدا شده از دولت، ازجمله «جبهه ملی» و« ائتلاف ملی» دراین «اجماع» عضویت دارند و هشدار داده اند که اگرحکومت دست به انحصار یا انحراف مسیر انتخابات بزند، حوادثی تلخ اتفاق خواهد افتاد.
جانداد سپین غر رئیس بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه گفت: "نهادهای مدنی و احزاب در مورد یک رشته اصول با هم توافق کردند. همه از این سند حمایت می کنند و نقطه اختلافی بین احزاب و نهادهای مدنی در مورد این اصول وجود ندارد."
نادر نادری از اعضای بنیاد آزاد و عادلانه گفت که این نخستین باری است که احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در باره مسایل مربوط به انتخابات به "اجماع سیاسی" می رسند.
این اظهارات بیانگر شکل گیری یک ائتلاف جدی دربرابر تیم حاکم است که نتایج تقابل میان این دو ظرف ماه های آینده، مشخص تر خواهد شد. «اجماع سیاسی» کابل از یک «بستۀ پیشنهادی» به دولت سخن رانده اند اما وضع به گونه ای است که تیم حاکم کمترین توجهی به تحرکات ائتلاف سیاسی جدید نخواهد کرد. برگزاری شفاف انتخابات به معنای کناره گیری تیم حاکم از قدرت سیاسی است واین نکته ای است که سران قدرت هرگزبه آن تن نخواهند داد. تیم حاکم ظرف سال های اخیر برای برنده شدن به هرطریق ممکن درانتخابات آینده ( چه ازطریق تقلب وچه ازطریق میدان دادن به حوادث نا امنی) سرمایه گذاری زیادی انجام داده است.