-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه

ملاعمر: درفکرانحصار قدرت وجنگ داخلی نیستیم


ملا محمد عمر رهبرگروه طالبان ميگويد که آنها درکنار مبارزه نظامى ؛ مبارزۀ سياسى را هم ادامه ميدهند .
 اين اظهارات را رهبرگروه طالبان  درپيام تبريکى خود بمناست حلول عيد سعيد اضحى بيان کرده است .
 درقسمتى از پيام ياد شده که کاپى آن به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده ، آمده است : (( مادرکنارمبارزۀ نظامی، مبارزه سياسى را نيز ادامه ميدهيم و به خاطر مبارزه سياسى، يک دفترسياسى که داراى جهت مشخص ميباشد؛  بادرنظرداشت  مصالح  ملى واسلامى  ما با خارجى ها عمل ميکنند . ))
 موصوف درپيامش درموردتفاهم  وگفتگوها گفته است که تفاهم  با جانب مقابل  به جز ء از  طريق دفتر ياد شده ،  ديگر جرياناتى وجودندارد.
 درپيام يادشده اضافه شده است: (( آنها نه درفکر انحصارقدرت بوده  ونه  تصور ازجنگهاى داخلى را دارند، بلکه تلاش دارند تا آيندۀ سياسى کشور بدون مداخله خارجى ها توسط افغانان انتخاب گردد . ))
همچنان رهبر گروه طالبان گفته است :(( هيچگاه به حاميان جنگهاى داخلى وبه آنهايي که فکرتجزيه کشور را دارند؛ اجازه نمي دهيم که به اهداف شوم خود برسند .))
 موصوف خاطر نشان کرد، که بعد از رسيدن به قدرت؛ يک حاکميت مستقل مرکزى را ايجاد خواهند کرد که عارى از هرگونه تبعيض و تعصب بوده، کار به اهل کارسپرده ميشود، امنيت تامين ميگردد،حقوق زنان ومردان کشور تضمين ميگردد، زيربناهاى اقتصادى انکشاف داده ميشود،زمينه آموزش براى تمام مردم مهيا ميگردد، مسايل علمى، فرهنگى وکلتورى به شکل بهتر پيش برده ميشود،درجهان با کسانى روابط خوب تامين ميگردد که به افغانستان به حيث يک کشور مستقل  احترام داشته باشد .)) 
 ملاعمر به افراد خودهدايت داد که  بخاطرجلوگيرى از تلفات ملکى از دقت کامل استفاده نمايند وبراى مردم عام سهولت ها را فراهم نمايند .
 درپيام همچنان ذکرشده است : ((ملت مابالاى ما حق دارند که  با آنها در هر بخش از انعطاف، نرمى ، حوصله و   اخلاق نيک با آنها رفتار کنيم .))