-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

تفنگچه داران وقمه کشان در مجمتع مکروریان هافقدان مجازات این گونه نتایج به بار آورده است. هیچ کس مطمین نیست که عاملان جنایت مجازات می شوند یا آن که رها می شوند.


باشنده گان ساحه حوزه نهم امنيتى، اخيراً شاهد رويداد هايى بوده که ثبات و امنيت اين ناحيه را زير سؤالبرده است.
شمارى از باشنده گان ناحيه نهم به آرمان ملى گفتند که امنيت در ساحه حوزه نهم به طور اخص درمکروريان هاى سوم و چهارم چندان خوب نيست، افرادى که با سلاح هاى کمرى (تفنگچه –کاردمجهزاند، عابرين را توقف داده و با تهديد پول ها و موبايل شان را از نزد آنان مى گيرند و بدون هراس از پوليسو ساير نهاد هاى امنيتى در بين بلاک هاى مکروريان ها عبور و مرور مى کنند.
اين ها عواملى اند که مصونيت و ثبات را در حوزه نهم برهم زده و اين اعمـال در حالى انجام مى يابند کهمسؤولان امنيتى از طريق رسانه ها از امنيت مطمئن حرف مى زنند.
سمونوال روح الله آمر تحقيقات جنايى حوزه نهم پوليس با تأييد اين رويداد ها به آرمان ملى از طريق خطتيلفون گفت که در ظرف يک ماه پوليس حوزه نهم امنيتى شانزده مورد از قضاياى دزدى، غارت اموالمردم و افراد بى بند و بار را که مزاحم باشنده گان محل مى گرديدند بازداشت و به ارگان هاى عدلى وقضايى سپرده است.
اين مسؤول حوزه نهم افزود، عاملان قتل يک خانم در بلاک 139 مکروريان بازداشت و پس از اعتراف بهپنجۀ قانون سپرده شدندبه همين ترتيب حدود شانزده نفر دزدانى که در روز روشن عابرين را در بين بلاکهاى مکروريان ها چپاول مى کردند بازداشت و به جرم خويش اعتراف نمودند که از سوى پوليس حوزهنهم به فرماندهى پوليس کابل سپرده شدند.
وى افزود، پوليس حوزه نهم شمارى از افرادى را که از ساحه هودخيل داخل موتر مى شدند و راننده را تهديد به مرگ مى کردند، پول و غيره اموال بهادار شان را مى گرفتند بالفعل بازداشت نمودند که در حـالحاضر در بازداشتگاه ولايت کابل به سر مى برند، همچنان دو تن از سارقان موتر که با استفاده از کليد هاى مخصوص وسايط را سرقت مى نمودند بازداشت گرديدند.
آمر تحقيقات جنايى حوزه نهم از مردم خواهان همکارى شد و گفت که اگر مردم با پوليس همکارى نمايند، هيچ سارقى و يا غارتگرى جرأت انجام اعمـال بد را در شهر نخواهند داشت.