-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

تعریف جلسه سری چیست؟ولسی جرگه چه چیز را از چه کسانی پنهان می کند؟ولسی جرگه روز شنبه با حضور وزیردفاع، داخله و رئیس امنیت ملی جلسه را سری ساخت و صورت گفت وگو ها ظاهراً مخفی ماند واین مسأله را به حساب هوشیاری وراز داری دولتی ها قلمداد کردند. یعنی این که اسرار دولتی و (ملی!) را  پاسداری می کنند. این اقدام یک صحنه سازی فریبکارانه است که هدف ازآن مشروعیت بخشی به سانسور رسانه ها وترویج عادت سانسور تدریجی است تا اقدامات نظیراقدام امروز آرام آرام به دماغ اصحاب رسانه به عادت بدل شود.
اسرار وگفت وگو را از چه کسانی پنهان می کنند؟ اگر منظور ازین کار، سد اندازی وجلوگیری از درز خبر به کانال اطلاعاتی ایران و پاکستان باشد، یک تلاش مضحک و بی هوده است. ارتباطی ها وآنتن های اطلاعاتی پاکستان وایران از اساس کار درولسی جرگه ومشرانو، ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع وداخله وامنیت ملی ازسال ها پیش فعال اند وهیچ رازی نا آشکار برای آنان وجود ندارد. شبکه های ایران وپاکستان همه روزه، از طریق رسانه های وابسته، مسئولان دولتی، امنیتی ومستقل ازچیزهایی آگاه می شوند که حتی وزیر ورهبران سیاسی از آن مطلع نمی شوند.
بنا برین، با پرده کشیدن به چشم دوربین های خبرنگاران و حضور اهالی رسانه درولسی جرگه چه چیزی را می خواهند فاش نشود؟ دردولتی بی دروپیکر که شبکه های جاسوسی به شکل علنی ونیمه علنی درتردد اند، سخنان وزیردفاع وداخله هیچ تازه گی وارزش اطلاعاتی ندارد. همین که وکیل ارتباطی درآن جا نشسته، یک یا دوساعت بعد، ازطریق پیامک وامیل همه گفته ها وناگفته ها واحتمالات تحلیلی آن را به شبکه های خارجی انتقال می دهند. فقط امنیت ملی به خود زحمت بدهد واجازۀ ارباب قدرت را برای کنترول ونظارت امیل ها وپیامک های وکیلان، نماینده گان به ظاهرمطبوعاتی درکابل و شماری از روحانیون را حصول کنند، همه چیز روی صفحۀ دستگاه های مرورگر به چشم خواهد خورد.
پیشنهاد منطقی این است که دیوارکشی دربرابر چشم ناظر رسانه ها که تنها پدیدۀ سالم درکشور باقی مانده و یک نسل سالم، تلاشگر وحرفه ای را درعرصه روزنامه نگاری پروریده است، خود ضربه ای به منافع ملی افغانستان است.