-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

هشدار حامد کرزی درمورد «پیمان استراتیژیک»


تعریف منافع درسیاست های ریاست جمهوری همچنان موهوم و اسیرلفافه های تبلیغاتی است.

در یک اعلامیهء دفتر رییس جمهور افغانستان گفته شده است، حامد کرزی در مورد مصوونیت نیروهای خارجی بعد از سال 2014 گفته است:
« اگر جنگ و نا امنی ادامه یابد، سرحدات افغانستان محفوظ نباشد و مساله مصوونیت نیروهای خارجیدر صدر مسایل مطرح شود، مردم افغانستان به حکومت شان اجازه نخواهند داد که به نیرو های خارجی درآن کشور مصوونیت بدهد.»
 جنگ ونا امنی، بحران سرحدات با مصئونیت نظامیان خارجی چه ربطی دارد که آقای کرزی یکی را با یکدیگرگره می زند؟ مصئونیت نظامیان امریکایی درافغانستان به معنی آن است که هراشتباه وجرم وجنایتی که ازآنان درخاک افغانستان سرمی زند، براساس قوانین کشور خود شان با آنان برخورد صورت می گیرد نه قوانین نافذه درافغانستان. این قضیه کاملاً یک بحث جداگانه است. اشاره رئیس جمهور درین باره به یک نوع معامله پنهانی برسرقدرت است؛ ورنه،  ربط دادن ادامه نا امنی به قضیه «مصئونیت» نظامیان خارجی یک نوع بهانه جویی به نظرمی رسد. این مسأله گنگ ونا مشخص است ومعلوم می شود درپشت پرده، کشاکش ادامه دارد.
حامدکرزی گفته، مردم افغانستان با وصف آن که که بی بضاعت و فقیر اند، اما خواهان احترام به حاکمیت ملی و تامین امنیت کشور و فرزندان شان می باشند، گفته است:
«وضعیت حقوقی نیروهای خارجی بعد از سال 2014  به تامین امنیت، ثبات و حفظ سرحدات افغانستان در برابرتجاوز خارجی، بستگی دارد
 به نام وضعیت حقوقی نوعی معامله پیشنهاد شده ونامش را «احترام به حاکمیت ملی دربرابرتجاوزخارجی» گذاشته اند.

در اعلامیهء دفتر رییس جمهور افغانستان گفته شده است:
«مردم افغانستان مصوونیت عساکر خارجی را مشروط برتامین صلح و ثبات در کشور شان می دانند درغیرصورت، آن ها حتی خواهان همکاری های ستراتیژیک نخواهند بود، زیرا بدون تامین صلح و امنیتدر کشور شان هیچگونه منفعت را در آن نمی بینند