-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۳۰, یکشنبه

اطلاعات آلمان: وضع بحرانی ترخواهد شد35000 هزارنیروی خارجی پس از 2014 نیز درافغانستان باقی می مانند.

یک گزارش تازه اداره اطلاعات آلمان (بی این دی) تحت نام «افغانستان تا سال 2012» گفته است که به دلیل توقف پروسه مصالحه با طالبان، وضعیت امنیتی درافغانستان بحرانی تر خواهد شد.
درین گزارش که مجلۀ شپیگل آن را منتشر کرده آمده است که وخامت حالت امنیتی بیشتر از آن است که حکومت افغانستان درباره آن سخن می گوید. تهیه کننده گان گزارش پیش بینی کرده اند که ممکن است حملات نیروهای اردوی افغان بر همکاران خارجی آنان باردیگر افزایش یابد.
گزارش اطلاعات آلمان می گوید که هرچند جامعه بین المللی اعلام کرده که تا پایان سال 2014 نیروهای خود را به طور کامل از افغانستان بیرون خواهند کرد، اما ادارۀ اطلاعات آلمان پیشگویی می کند که پس از 2014 نیز نیاز است تا حدود 35000 هزار نیروی خارجی به هدف همکاری با اردوی افغان درامر نظارت اوضاع امنیتی وعملیات های جنگی درین کشور حضور داشته باشند.
درگزارش اطلاعات آلمان نسبت به حکومت آقای کرزی نیز انتقاد های وارد شده وگفته شده است که درادارۀ کابل، موارد فساد، خویش خوری و واسطه بازی به سرعت فراگیر ترشده و حکومت قادر به انجام تعهداتش درخصوص مبارزه با فساد نشده است.
گزارش اطلاعات آلمان با صراحت خاطر نشان کرده است که ممکن است رئیس جمهور کرزی به منظور حفظ سلطۀ خاندانی درقدرت، برادرش را به حیث نامزد ریاست جمهوری به صحنه بیاورد.