-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

تمرد افسران از امر جنرال مجتبی پتنگ
خرابکاری، توطیه و نفوذ جاسوسان در دروزارت داخله درحال افزایش است.بربنیاد تازه ترین خبر، جنرال جمعه عدیل فرمانده میدان هوایی کابل از امرآقای مجتبی پتنگ تمرد کرده است. روزنامه آرمان ملی خبر می دهد که حبیب الرحمن اخیراً به دستور داخله به حیث قوماندان کندک محافظت میدان هوایی کابل مقررشده است اما درروز نخست مأموریت آقای پتنگ، افسران عالی رتبه وزارت از اوامرش سرکشی کرده اند.
یک منبع مؤثق امنیتی ضمن تأیید این خبر گفت که برخی حلقات مافیایی که درقاچاق، آدم ربایی ونفوذ دادن جاسوسان کشورهای همسایه دست دارند، از برنامه های کاری آقای پتنگ برای ایجاد محیط کاری جدید ناراضی اند و جلساتی را به هدف مقابله با پتنگ تشکیل داده اند. طبق اطلاع همین منبع، دررأس یکی از حلقات افسران ومنسوبان وزارت داخله که علیه پتنگ وتیم کاری وی تشکیل شده است، افسرقوماندانی ولایت وابسته به شعبه کشف (ستارخان ستاربخشی) قراردارد.
منبع امنیتی درین باره افزود: ستار شعبه کشف قوماندانی امنیه به افسران ارتباطی خویش گفته است که دربرابر تصفیه کاری وبی عدالتی های آقای پتنگ مقاومت خواهند کرد. منبع می گوید که ستارکشف که خود دراختطاف ها وقاچاق مواد مخدر دست دارد ازسوی رقیبان وزیرداخله جدید حمایت می شود.  این منبع امنیتی توضیح داد که ستار از افسران پلیس دورۀ نجیب وکارمل است که چند سال به جرم اختلاس، تجاوز جنسی ورشوه خواری دربلاک چهار جنایی زندان پلچرخی نیز زندانی بوده است.