-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۷, سه‌شنبه

اطمینان رئیس جمهور و 114 مهر جعلیاگر جامعه جهانی، افغانستان را درایجاد یک مدیریت سیاسی سالم یاری کنند، هیچ دزد کلان ومیان پایه از تیررس حسابدهی درنخواهد رفت. 


جامعۀ بین المللی با توجه به تقویت اعتبار بازار آزاد به مثابۀ بزرگترین ارزش درنظام سرمایه داری، بحران حل ناشدۀ «کابل بانک» پیشین را با دقت نظارت می کند. ظرفیت رصد حساب های بانکی از سوی نهاد های ناظر بین المللی امری پذیره ای وانکار ناپذیر است و هیچ چیزی را نمی توان از چشم این نهاد های خود کار وعیار شده، کتمان کرد.
به تازه گی نیوریورک تایمز از 114 مهر ( با ضم میم) جعلی درکابل پرده برداشت که دزدان و مقامات با صلاحیت دولتی، با کارگیری مهر های غیرقانونی، اقدام به برداشت صد ها میلیون دالر کرده اند. درحالی که بحران کابل بانک هر روز به یک غدۀ لاعلاج سرطانی بدل می شود، امروز رئیس جمهور کرزی از آیندۀ مسعود افغانستان پس از 2014 خبر داد. ایشان نگفت با وضع هرج ومرج و چور حشری اعتبارات مالی مردم و اعتبار بانک داری تازه پا درافغانستان با اتکا به چه امکاناتی نسبت به وضع سال های بعد درکشور ابراز اطمینان می کند؟
صد ها پروندۀ زمین خواری، پول دزدی، خیانت های بزرگ مالی درپروژه ها، غصب دارایی دولتی وشخصی مردم طی یازده سال در دادستانی واداره مبارزه با ارتشاء وفساد روی هم چیده شده است اما هیچ کس به شمول رئیس جمهور به آن اشاره نمی کنند و «حفظ» شده اند. گزارش های هم از محو دوسیه های بزرگ فساد درین ارگان ها خبر داده اند. دوسیه های رسیده گی ناشده به مقامات دولتی، بستگان «تنظیم ها» ومشاوران حق وناحق رئیس جمهور رابطه دارند. شعور جامعه بیدار است و حسابرسان جامعه جهانی بدون تردید با حکومت آینده افغانستان درقضیه ردگیری وحسابرسی به ثروت های غارت شده مساعی مشترک انجام خواهند داد. هیچ کسی وهیچ یک از عوامل غارت درهرجایی که باشند، چه دوبی، چه تهران، چه کدام کشور دیگر، از تیررس حسابدهی نهاد های ناظر نجات نخواهند یافت.
اظهارات رئیس جمهور درشرایطی بیان می شود که متحدان جهانی افغانستان قدم به قدم خود شان را از صحنه حمایت حکومت ( نه افغانستان) کنار می کشند؛ کمک های ته کشیده و تنش «شخصی» بین تیم حاکم و متحدان غربی پیوسته گسترش یافته است.  بیم آن وجود دارد که جهت پایان دادن به بن بست کنونی، از نیروهای طالبان درجهت شکستن بن بست استفاده کنند واین به معنای از دست رفتن دست آورد ها و حالت استقرار اجتماعی است که کم وبیش درین یازده سال به وجود آمده است.