-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

حفرۀ دیگر درزخم کابل بانک/ خروج 5 میلیارد دالر


آدرس اصلی گزارش های نهاد های بین المللی، درمراحل بعدی، شخص رئیس جمهور ومعاون اول دولت خواهد بود.


دراگو کاس، رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت در چهار سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر از کابل‌بانک به خارج از کشور منتقل شده است. این بدان معناست که کابل مسئولان کابل بانک علاوه بر غارت 900 میلیون دالر، در ترافیک پول های سیاه درتبانی با مافیای اقتصادی درهمکاری نزدیک بوده اند. ای فحوای گزارش جدید معلوم می شود که سران دست اول تیم حاکم که درصدد انحصار انتخابات اند وتلاش های خود را علنی کرده اند، به حیث هدف اصلی این گزارش های رسوا آمیز انتخاب شده اند. آن ها می خواهند درمراحل بعدی قصد دارند ضربه را به سیم آخر بزنند. معلوم است که سیم آخر، شخص رئیس جمهورو معاون اول دولت می باشد.
کمیته مذکور می گوید  که 900 میلیون دالر آن تنها توسط افراد دخیل در قضیه کابل‌بانک به خارج منتقل شده است.
کاس افزود که چهارصد میلیون دالر از این پول به کشورهای امارات، چین، کوریا، ترکیه، روسیه، بریتانیا، امریکا، قزاقستان و ترکمنستان منتقل شده است. تمام پول های انتقال شده از سوی مراجع عالی رتبه حکومتی، قوماندانان و افراد نزدیک به تیم حاکم صورت گرفته است. حسابرسان بین المللی که جزئیات این مسایل را دراختیار این کمیته قرار داده اند، بی تردید این را هم می دانند که کدام مقام دولتی یا سیاسی به چه پیمانه پول دزدی را به خارج برده ودرکجا نگهداری می کنند. انتشار این گزارش مخفی شده نشان می دهند که یغما گران پس ازین خطرات جدی را درکمین حساب های بانکی خویش احساس می کنند واگر دست قانون درافغانستان دراز تر شود، آدرس مبالغ دزدی شده ازهمین حالا فاش شده است.