-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

گناه نا بخشودنی ملا برادر

وحید مژده آگاه مسایل سیاسی به این نظر است که مذاکرات یک طرفه دراسلام آباد دست آورد چندانی به شمار نمی رود.
به باور او، تأثیر وموقف یک زندانی طالب با جنگجویان آن گروه  درصحنه بسیار ازهم متفاوت است.
مژده درمورد عدم رهایی ملا عبدالغنی برادر گفت: ملا برادر از ملاعمر اجازه گرفته بود تا یک دفتر سیاسی می ایجاد کند که با بدون حضور ومشارکت پاکستان با امریکا ودیگرکشورهای خارجی تماس هایی برقرار کند. از نظرپاکستان این اقدام گناه نا بخشودنی ملابرادربه شمار می رود. بنا برین پاکستان نسبت به ملابرادر نظر حساس دارد. مژده خاطر نشان کرد که بالاثر آمد ورفت هیأت هایی از کابل به پاکستان ممکن است سبب برخی تغییرات کوچک شود اما محور های حل قضیه شهر های پشاور، کویته واسلام آباد نیست، بلکه مذاکرات درقطر سرنوشت ساز خواهد بود که هیأت رسمی طالبان با نماینده گان جامعه بین المللی رو در رو دیدار می کنند. این مذاکرات بدون حضور حکومت کابل خواهد بود.