-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

خانم رجوي پيروزي درخشان مردم فلسطين را تبريك مي گويد.

پیروزی فلسطین، انزوای رژیم ایران است.

خانم مريم رجوي ، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران،  طي پيامي به آقاي محمود عباس ، رييس دولت فلسطين، پيروزي درخشان مردم و دولت فلسطين و سازمان آزاديبخش فلسطين در ملل متحد را از سوي مردم و مقاومت ايران تبريك گفت. وي  گفت:  ارتقا استاتوي كشور فلسطين برادر به دولت ناظر در  ملل متحد كه با اكثريت عظيم  جهاني اعضاي ملل متحد صورت گرفت،  يك دستاورد بزرگ براي خلق بزرگ فلسطين و تمامي ملتهاي منطقه است.

خانم رجوي گفت: مقاومت ايران در اين لحظات غرورانگيز، خود را در شادماني مردم قهرمان فلسطين سهيم مي بينند بخصوص كه اين پيروزي نشاندهنده شكست سياست خائنانه فاشيسم ديني حاكم بر ايران است كه از هيچ كارشكني و تفرقه افكني در مسير برپايي دولت مستقل فلسطين فروگذار نكرده است

رژيم روبه زوال حاكم برايران كه با كابوس سرنگوني متحد استراتژيك خود در سوريه روبروست, اينك با پيروزي انقلاب ومردم فلسطين, در چنبره انزواي فزاينده يي در سطح منطقه و بخصوص در كشورهاي عرب فرو ميرود و بي ترديد طليعة برقراري صلح وثبات و مناسبات برادرانه با بهار ايران و سرنگوني رژيم ضد بشري آخوندي و پيروزي نهايي مردم فلسطين و تشكيل دولت مستقل فلسطين را بشارت ميدهد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

9آذر1391 (29نوامبر2012)