-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

افغانستان زندانی سیاسی ندارد

افراد جاهل لازم است نخست تعریف «زندانی سیاسی» را بیاموزند.

درین روز ها شماری از قوم پرستان وطرفداران طالبان درگفت وگو با رسانه ها، دهشت افگنان طالب را زندانی های سیاسی می خوانند وخواهان آن اند که آن ها نباید درجمع «مجرمان» اعدام شوند.

زندانی سیاسی به کسی گفته می‌شود که در چارچوب قانون، فعالیت سیاسی انجام داده باشد اما بدلیل مغایرت فعالیت های وی با خواست حکومت در زندان باشد. اگر شخصی بر خالف قانون عمل کند و با زیر پا گذاشتن قوانین به فعالیت سیاسی پرداخته باشد مجرم سیاسی محسوب میشود.
مجموعه ای اطلاعات دقیق از بازداشتگاه ها ومحابس سراسرکشور نشان می دهد که در  زندان های افغانستان اعضای هیچ یک از احزاب سیاسی، گروه های مدنی واجتماعات قومی که دارای نظریات سیاسی ورفتار غیر تروریستی باشند، زندانی نیستند وحکومت کنونی هیچ زندانی سیاسی دراختیار ندارد. هیچ یک ازاحزاب معاند یا منتقد کنونی نمی توانند ثابت کنند که اعضای شان درزندان های حکومت به حیث محبوسین «سیاسی» به سرمی برند..محبوسین در زندان های افغانستان به دو گروه مشخص تقسیم می شوند.
اول تروریست ها، همکاران دهشت افگنان ومحاربانی که از میدان های جنگ دستگیرشده اند. این دسته افراد تا زمان دستگیری شان، به ماین گذاری، کشتن افراد پلیس، اردوی ملی، اردوی خارجی ها، اعضای امنیت ملی ومردم عادی مشغول بوده اند وبه قیمت خون سکتورهای امنیتی از صحنه درگیری ها دستگیرشده اند.
دوم آنانی اند که جرم وجرایم غیر تروریستی داشته اند، ازقبیل آدم دزدی، قتل براساس انگیزه های مالی وشخصی وفاملی، سرقت، تجاوز جنسی وخس دزدی هایی که همه روزه درهر جا صورت می گیرد. حتی دربین این افراد نیز دست گروه های سیاسی، قوماندان ها، اعضای تنظیم ها وافراد زورمند وابسته به دولت افغانستان شامل است.
بنا برین هیچ زندانی سیاسی که واجد شرایط لازم باشد وحکومت افغانستان آن ها بنا به مخالفت سیاسی حبس کرده باشد، وجود ندارد.
آنانی که جنایتکاران دهشت افگن وتروریستان منطقه ای را زندانی سیاسی می خوانند یا به بیماری تعصب قومی مبتلا اند، یا خود با طالبان والقاعده رابطه دارند وکارمی کنند یا آن که جاسوس بالفعل طالبان وپاکستان اند. این افراد تعریف زندانی سیاسی را نمی دانند و خیلی دشوار است که با آنان به زبان سیاسی حرف زده شود. این ها بانیان جنگ های داخلی و سربازان مفت جنگ های ذات البینی درآینده خواهند بود.