-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۱, چهارشنبه

چپاول دولتی، راه حل دولتی/ دعوا برسر مردۀ کابل بانکهمان کسانی که کابل بانک را چور و چپاول کردند همان ها دوباره تلاش بر خصوصی سازی دارند.


اکثر کسانی که در حکومت قدرت دارند در ورشکستگی کابل بانک هم نقش اصلی داشتند. مقروضین کابل بانک که نامشان را رییس بانک مرکزی به پارلمان داده است از جمله برادر قسیم فهیم و برادر حامد کرزی و... بودند که این افراد صد فیصد مقروضین اصلی بانک هستند.

قربان کوهستانی عضو مجلس نمایندگان در باره کابل بانک نوی و کابل بانک گذشته گفت: نفس کار که کابل بانک گذشته تبدیل به کابل بانک نو می شود چیز بدی نیست. چرا که حکومت با این کار قصد پیدا کردن یک راه چاره داشته است، اما مشکل اینجا است، همان کسانی که کابل بانک را چور و چپاول کردند همان ها دوباره تلاش بر خصوصی سازی دارند.
حالی باید ببینیم چرا کابل بانک چور شد توسط مافیای قدرت و کسانی که در راس حکومت هستند؟ و چرا کسانی که در چپاولگری شریک بودند هیچ کدام مجازات و مکافات نشدند و به ملت مسلمان جواب ندادند.

حکومت با اصرار زیاد، پارلمان را راضی کرد تا از بیت المال مردم قرضه های کابل بانک را بدهند و اینطور پارلمان را قناعت داد که اگر این پول را تهیه نکنیم بانک جهانی دیگر ما را کمک نخواهد کرد.

دلایل پارلمان برای قبول 70 میلیون دالر برای کاهش پول دافغانستان بانک چه بود؟
حکومت به پارلمان این دلایل را آورد که اگر شما این پول را به کابل بانک قبول نکنید بانک جهانی کمک های خود را بر افغانستان قطع می کند که پارلمان یکی دو ماه مقاومت کرد که ما نمی گذاریم از بیت المال به یک بانک خصوصی که چور و چپاول شده است کمک شود ولی زمانی که اجبار کردند پارلمان را، پارلمان این کار غیر قانونی را تصویب کرد.

آیا در حل مشکل کابل بانک پارلمان افغانستان نقش خوبی بازی کرد یا خیر؟
در حل این بحران، کار اصلی دست حکومت بود چرا که قوه اجراییه حکومت است و تنها کاری که پارلمان می توانست انجام دهد این بود که افشاگری کند و وضاحت بخواهد و عاملین را افشا کند و در قسمت قرضه ای که دادند نقش پارلمان خوب بوده اما زیاد موثر نبوده است.
در پارلمان متاسفانه پشتکار وجود ندارد و یک موضوع را تعقیب و دنبال نمی کنند. نفوذ حکومت در بی میلی پارلمان برای تعقیب این جریان بسیار زیاد بوده است تا جایی که امروز پارلمان آلت دست حکومت شده است و در پارلمان نفوذ زیاد دارد.

تعدادی از افراد پارلمان با مقروضین کابل بانک دست داشتند آیا این عامل باعث بی سرنوشت ماندن بحران کابل بانک نشده است؟
نقش بسیار ناچیز داشتند حدود 4 و یا 5 نفر از پارلمان هستند که قرضه داشتند آنهم قانونی و کار غیر قانونی نبوده که کابل بانک را با این چالش مواجه کند.

آیا بحران کابل بانک در آینده افغانستان جبران خواهد شد؟
با توجه به اینکه 2014 نزدیک است ترس مهم برای داوطلبی کابل بانک همین 2014 و خروج جامعه جهانی از افغانستان است که یک شوک را به وجود آورده است که آیا بعد از 2014 افغانستان جای کار است یا نه؟
ترس ما این جا است که تمام سرمایه داران خود افغانستان به خارج می روند چه برسد به سرمایه گذاران خارجی، مثلا اجناس افغانستانی از کشورهای اطراف وارد افغانستان می شود.
پیامدهای سقوط کابل بانک گذشته، تاثیر بسیار بد بر روحیه مردم گذاشته است. در نفس اقتصاد افغانستان لطمه بزرگی بود ولی زمانی که حکومت از پول بیت المال از بانک مرکزی قرض های کابل بانک را داد تا جایی مشکل حل شد ولی تاثیر بد بر روحیه مردم گذاشت.