-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

معمای افغانستان

 روزنامهء تورنتو سن چاپ کانادا می نویسد:

روزنامه می گوید که دانستن کامل افغانستان، درست به دانستن معمای می ماند که در داخل یک معمای پیچیده دیگر جا داشته باشد.

به باور تورنتو سن هیچگاهی نمی شود افغانستان را به طور کامل شناخت.

فقط می توان درین کشور و دوشادوش مردمش کار کرد.

روزنامه این سخنان را از قول جنرال جیم فیرون می گوید که پنج ماه از ماموریت یک ساله اش در افغانستان می گذرد.

او قوماندان بخش آموزش نیروهای کانادایی در افغانستان است و رهبری حدود یک هزار نیرو را به عهده دارد.

باوجود آن که به قول جنرال فیرون، نمی توان افغانستان را به طور کامل شناخت، اما او می گوید با مشکلات و خطرات درین کشور آشناست.

تبصره: این سخنان جنرال خارجی یک سفسطۀ برخاسته از شتاب زده گی وفقدان اطلاعاتی درخصوص افغانستان است. افغانستان هیچ چیز پنهان و دوراز دسترس ندارد. آن چه ازنظرها ناپدید است، اهداف اصلی ورفتار کشورهای غربی درکشور ماست. هرپیچیده گی که افغانستان به خود یافته، ثمرۀ پیچیده گی بازی قدرت های خارجی درمنطقه وافغانستان است. ورنه تعریف مردمی که به حداقل نیازهای زنده گی قانع اند، محتاج هیچ معجزه ای نیست. عقیده مذهبی درهمه جا هست؛ عقب مانی دربسیاری نقاط کره زمین وجود دارد؛ امروزصحرا های عربستان وخاور میانه با وصف پول سرشار نفت ازنظر فکری وبدویت درهزاران سال پیش زنده گی می کنند اما از امنیت بهره مند اند وکسی برآتش خشم وعقده آنان باد نمی زند. درجایی که این جنرال کانادایی زنده گی می کنداگر یک یک هفته نان وبرق وترانسپورت وامنیت را از وی مضایقه کنید، و همه روزه سیطره خون وتفنگ را بر آن مکان مسلط کنید خود از نظر رفتاری و احساسات، به معمایی خطرناک و تودرتو تبدیل می شود که هرگز برای هیچ کسی به آسانی قابل تعریف نخواهد بود.