-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

نرخ اجارۀ قوماندانی امنیۀ نمیروز/ 120 هزار دالر

به نظرمی رسد که متقاضیان قوماندانی امنیه در ولایات مرزی زیاد تر است. 


وزارت امور داخله روز گذشته شش تن از افسران بلند پايۀ خويش را در پست هاى مهم و کليدى اين وزارت توظيف کرد.
در جمع اين مقررى ها ، آقاى کبير اندرابى به حيث فرمانده پوليس ولايت نيمروز توظيف شد.
مقررى آقاى اندرابى در حالى به حيث فرمانده پوليس ولايت نيمروز صورت گرفت که خانم فريده امينى يک عضو مجلس نماينده گان ديروز در مجلس نماينده گان گفت، در ظرف يک ماه اين دومين فرمانده پوليس است که به ولايت نيمروز توظيف مى گردد.
خانم امينى افزود، امضاى وزيرامور داخله در بخش تعيين کادر ها اعتبار خود را از دست داده و هم اکنون پست فرماندهى پوليس ولايت نيمروز به يکصدو بيست هزار دالر امريکايى به اجاره داده مى شود.
اين عضو مجلس به ديگر اعضاى مجلس گفت که پارلمان تا چه زمانى در زمينه خاموشى اختيار مى کند.