-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

کار روی تشیکلات دولتی طالبان درسال 1392


 برای خانوادۀ ملامعتصم درترکیه از حساب شورای صلح ماهانه ده هزار دالر پرداخته می شود.جاوید کوهستانی درگفت وگو با شبکۀ تلویزیونی طلوع گفت: هم اکنون هیاتی از جانب شورای کویته در پیشاور به سر می برد و با زندانیان طالب که که ازحبس رها شده اند دربارۀ تعیین ولسوالها و والی ها در سال 1392 برنامه ریزی کند.
یک کمیسیون در پیشاور تشکیل شده است که امور ولایات را بررسی می کنند؛ با فرمانده هان داخلی تماس می گیرند و از رضایت و یا عدم رضایت فرماندهان از کمیسیون پیشاور پرس و جو می کنند و طالبان تازه رها شده را به جای آنان توظیف می کنند.  مانند ملا محمد که از تخار گرفتار شد قرار است به جای ملا ایساق (والی بغلان) جاگزین شود و ... 

آقای کوهستانی منابع این اطلاعات کیست؟ 
بالاخره روابط وجود دارد. ما می دانیم که طالبانی که رها می شوند کجا می روند، که هستند و چه کاری انجام می دهند.
اما حکومت بر این نظر است که روشن نیست که آن ها که هستند و چه کار می کنند.
متاسفانه تا زمانی که طالب به نفع آی اس آی است و حامی آن آی اس آی است به خانواده هایشان پناه می دهد و آن ها را تحت کنترل دارد، از آنها استفاده می کند. روزی که از اینها پاکستان استفاده ابزاری می کند لذا باری هستند بردوش ملت افغانستان است.
به طور مثال معتصم آغا جان از پاکستان بیرون آمد و تحت کنترل حکومت افغانستان بود اما بدون آن که او به لحاظ تخلیه اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد زیر عنوان تدابیر به ترکیه رفت و خانواده اش با استفاده از پاسپورت خدمت افغانستان به ترکیه رفتند و ماهوار دولت افغانستان ده هزار دالر را از بودجه شورای صلح برای این شخص به ترکیه انتقال می دهند.
چه نقشی را این شخص در روند صلح داشت؟ ما چرا این پول را به سرباز و یا افسری که به شهادت می رسد به آن خانواده هایی که معلول می شوند نمی سپاریم؟
لذا شورای عالی صلح نه تنها بر منافع ملی نیست بل مشت در تاریکی می زند.

حال آقای کوهستانی با توجه به صحبت های شما و با توجه به اینکه حکومت افغانستان و شورای عالی صلح می فهمد که رهایی زندانیان فقط به نفع پاکستان تمام می شود یا باری است بر دوش ملت افغانستان منطق ادامه سیاست در کجاست؟
وقتی افرادی نظیر معتصم آغا جان و ترابی و... از زندان رها می شوند حداقل به جانب افغانستان تسلیم داده شوند. همان طور که یک روند تسلیم دهی زندانیان صورت گرفت که از جمله سید اکبر آغا شامل آن بود. که اکنون ایشان به عنوان شخصی فعال در کابل حضور دارد و اینها به دولت افغانستان تسلیم داده شدند مانند: آقای متوکل و ... که این افراد امروز در کابل هستند و حداقل دیدگاه های خود را به طور واضح با دولت افغانستان و مردم شریک می سازند. چرا این افرادی که رها شدند به جانب دولت سپرده نشدند؟ خانواده هایشان به کابل نیامدند و در اینجا اسکان نشدند تا در روند صلح یک جریان فعال را به وجود بیاورند.