-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

ايران: اعدام دو جوان 20 و 23ساله به خاطر سرقت كمتر از 35يورو

اشاره: درایران مثل افغانستان صد ها میلیون دالر از سوی شبکه های حاکم غارت می شود مگرکسی را به توقثف نمی کشانند واعدام نمی کنند. اما جوان بی پدری را که برای درمان مادرش، ازسرنهایت ناگزیری دست به سرقت زده، درملاعام حلق آویزمی کنند. 

رژيم ضدبشري آخوندي بامداد روز يكشنبه اول بهمن ماه علیرضا مافیها و محمد‌علی سروری 20 و 23 ساله را به اتهام محاربه و فساد في الارض در ملأعام در تهران به دار آويخت. اتهام اين دو جوان سرقت 150هزار تومان (كمتر از 35يورو) با استفاده از سلاح سرد بوده است. هدف رژيم از اين اعدام جنايتكارانه كه حتي شاكيان خصوصي نيز خواستار آن نبودند، ايجاد جو رعب و وحشت و اختناق مطلق به منظور جلوگيري از شكل‌گيري هر گونه حركت اعتراضي به ويژه با نزديك شدن نمايش انتخابات رياست جمهوري است.طبق گزارش رسانه هاي حكومتي اين سرقت در تاريخ 12 آذر ماه، يعني كمتر از 7 هفته پيش صورت گرفته و اين جوانان در روز 25آذر دستگير شده اند. يعني همه ترتيبات اعدام در شش هفته انجام شده و رياست بيدادگاه نمايشي با سردژخيم موسوم به قاضي صلواتي بوده است كه با يك كارنامه سياه از اعدامهاي خودسرانه و جنايتكارانه، مي‌بايست به اتهام جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرد.

متهم رديف اول پرونده كه پدرش از كشته شدگان جنگ ضدميهني و مادرش يك زن محروم كارگر است براي تامين 4 ميليون تومان (1000يورو) هزينه درمان مادرش دست به اين سرقت زده است. دو متهم ديگر اين پرونده كه 21 ساله و 23 ساله هستند و به 10سال حبس و 5سال تبعيد محكوم شده‌اند از جوانان بيكار و محروم جامعه هستند.

اعدام جنايتكارانه اين دو جوان به اتهامهاي زورگيري، محاربه و فساد في الارض در حاليست كه اين رژيم آخوندي و سردمداران آن هستند كه سه دهه است به محاربه با ملت ايران، به تباهي حرث و نسل و فساد در سرزمين ايران و به زورگويي به آحاد مردم مشغولند و ايران را به يك زندان بزرگ تبديل كرده اند. سرمايه‌هاي انساني كشور به ويژه جوانان را به تباهي كشانده و با غارت ثروتهاي كلان كشور عموم مردم را به فقر كشانده اند. منشأ اصلي همه ناهنجاريها از جمله فقر و فساد و دزدي و اعتياد رژيم ضد بشري آخوندي است و تنها با سرنگوني آن و استقرار دموكراسي در ايران راه براي حل همه مصائب اجتماعي هموار مي‌شود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول بهمن 1391 (20ژانويه2013)