-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

جنرال آلن: 80 پروندۀ بدرفتاری با زندانیان در دست ماست

نیویارک تایمز

مقام های افغان گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در زندان های افغانستان و برخورد نادرست با زندانیان را مورد انتقاد قرار دادند، عنوان مطلبی است که در روزنامه نیویارک تایمز به نشر رسیده است.

در بخشی از این مطلب گفته شده است این گزارش که مورد تایید قوماندانی نظامی نیرو های بین المللی هم قرار گرفت نشان می دهد که در زندان های تحت اداره حکومت افغانستان زندانیان شکنجه می شوند و با آنها برخورد نادرست صورت می گیرد.

به نوشته نویسنده مطلب، این مساله نیرو های امریکایی را نگران ساخته است.

به باور نویسنده، حکومت افغانستان فکر می کند که این مساله ذهنیتی را در نزد جامعهء بین المللی به وجود می آورد که گویا حکومت افغانستان اجازهء شکنجه در زندان ها را می دهد.

نویسنده به توظیف کمیسیونی از سوی رییس جمهور کرزی جهت تحقیق در مورد این گزارش اشاره کرده است.

در ادامه گفته شده است که این کار سه روز پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد صورت گرفت.

به نوشتهء نویسنده، ادارهء امنیت ملی افغانستان که در این گزارش به شدت مورد انتقاد گرفته، این مساله را علنی ساخت.

نویسندهء مطلب نوشته است این اداره از رسانه ها دعوت کرد که از وضعیت زندانیان در زندان ها و توقیف خانه های شان دیدن کنند و از زندانیان در مورد رفتار مقام ها با ایشان سوال کنند.

در ادامهء مطلب گفته شده است ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور کرزی می گوید: آیساف به طور منظم از زندان های افغانستان دیدن می کند.

آقای فیضی پرسیده است اگر مشکلی موجود بود چرا به موقع آن را مطرح نکردند؟

به این پرسش سخنگوی رییس جمهور کرزی در نامهء قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان پاسخ داده شده که ضمیمهء گزارش سازمان ملل متحد است.

به گزارش نیویارک تایمز، جنرال جان آلن در این نامه گفته است:
« من و معاون ام در مورد هشتاد دوسیه برخورد نادرست با زندانیان به حکومت افغانستان مکتوب ارسال کرده ایم.»

جنرال آلن گفته است:
« ما در برخی موارد خواهان اخراج زندانیان شکنجه شده از زندان ها شده ایم.»

به گفتهء قوماندان عمومی نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان، فقط یک زندانی از این وضعیت نجات داده شده است.

نیویارک تایمز نوشته است، زمانی که در این مورد از سخنگوی رییس جمهور کرزی سوال شد، او در پاسخ گفت: در مورد این مکتوب معلومات ندارند.