-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۵, پنجشنبه

تجدید فیصله برای کف زدن با یک دست


محافظه کاران شبکۀ حاکم درمنگنۀ همچنان با چراغ خاموش جلو می روند/ خبر۴ دلو ۱۳۹۱
ادارۀ رسانه های ریاست جمهوری خبر داد:
تحت ریاست حامد کرزی، جلسه مشورتی رهبران جهادی چگونگی پیش برد پروسه صلح را مورد بحث قرار داد.
تحت ریاست حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه مشورتی با رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی کشور، چگونگی پیش برد پروسه صلح را مورد بحث قرار داد.
این جلسه که به سلسله جلسات مشورتی با رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی کشور قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید، ابتدا رئیس جمهور کشور در رابطه به سفر اخیرش به ایالات متحده امریکا و دیدار هایش با رئیس جمهور امریکا و سایر مقامات آن کشور معلومات داده، سفر متذکره را موفقیت آمیز خواند.
سپس در مورد دفتر قطر که قرار است به منظور مذاکرات صلح با طالبان ایجاد گردد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حامد کرزی گفت طالبانی که در این دفتر جهت مذاکرات صلح اشتراک مینمایند، باید واقعاً نمایندگی از تحریک طالبان نموده، تصدیق مرجع رهبری آن تحریک را داشته باشند.
در اخیر، جلسه تاکید کرد که یگانه مرجع که می تواند از جانب افغانستان مذاکرات صلح را به پیش ببرد، شورای عالی صلح می باشد.