-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

تازه ترین اظهارات حکمتیار

حکمتیارمی گوید: ایران قصد داشت او را طی یک معامله با امریکایی ها تحویل بدهد.

گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامی، گروه مخالف مسلح دولت، درمصاحبۀ  اخيرش گفته است که حزب وی، به شرط خروج نيروهای خارجی و برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه، در انتخابات سهم خواهد گرفت.
حکمتيار در يک مصاحبۀ با تلويزيون خصوصی "کابل نيوز" گفت که طريقۀ فعلی انتخابات که توسط خارجی ها تحميل شده، شفاف و عادلانه نيست.
وى افزود که به نامزدی خود علاقه مند نيست و اگر شرايطش پذيرفته شود، پس کسی را کانديد می کند که دارای تقواى ملی و اسلامی باشد.
وی علاوه نمود: "ما خواهان انتخاباتى هستيم که بر خروج همۀ نيروهای خارجی و تمثيل متناسب استوار باشد، نه بر اين طريقۀ غلط که توسط خارجی ها بر افغان ها تحميل شده است."
به گفتۀ حکميتار، به انتخابات باور دارد؛ اين حق مردم است تا رهبر مورد نظر خود را انتخاب نمايند و امانت قدرت را به کسی می سپارد که صالح و امين باشد و مورد اعتماد مردم قرار گيرد.
وی در پاسخ سوالی که گويا شورای عالی صلح، خواهان رفع تعذيرات عليه وی است، و عکس العمل وی در مورد چيست؟ گفت که وی تا حال از اين موضوع، خبر ندارد و برای وی امر کوچک و بی اهميت است .
به گفتۀ حکمتيار، نه به کشورهای خارجی سفر می کند و نه هم در بانک ها دارايی دارد تا رفع تعذيرات و تنفيذ آن، بر فعاليت های شان کدام تاثير داشته باشد.
وی در مورد سپردن زندانها به جانب افغان گفت: "درحاليکه امريکايی ها بستره های خود را می بندند و قرار گاه های نظامی خود را تخليه می کنند، پس زندان ها را بايد به حکومت کابل بسپارد؛ اين يک درامۀ  خنده آور است."
به گفتۀ حکمتيار، زمانيکه امريکا بخواهد کدام زندان را بيشتر تعذيب کند، پس آن را به  امنيت ملی کابل مي سپارد؛ از سپردن زندان ها به حکومت افغان توقع خير شده نمی تواند.
موصوف در مورد روابط اخير با حکومت افغان گفت که با آنها اکنون کدام روابط قابل توجهى ندارد و منتظر فيصلۀ اخير کاخ سفيد در مورد سند امنيتی است.
به گفتۀ وی، اگر حکومت افغان توسط امريکا مجبور شود تا سند حضور شماری از سربازان امريکا بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان امضاشود و دارای مصوونيت قضايی نيز باشد، پس هيچ گونه امکان مذاکره باقی نمی ماند.
حکمتيار گفت: "پس درين صورت، ما بدون ادامۀ مقاومت، بديل ديگرى نداريم و هرگونه مذاکره را بيهوده می خوانيم."
  حکميتار در مورد بازی سياسی مشترک امريکا و ايران در افغانستان گفت که مقامات ايرانی، با امريکا در مورد گرفتن کابل و بغداد، با امريکايی ها کمک نموده اند.
  به گفتۀ وی، ايران به گروهای شيعۀ ايران گرا در افغانستان و عراق گفت که به حيث نيروهای زمينی امريکايی ها، تحت قوماندانی آنها بر ضد سنی هاى افغانی و عراقی جنگ کنند.
 وی علاوه نمود که تهران، بر سر حزب اسلامی و وی نيز با واشنگتن معامله کرده بود و ميخواست وی را به امريکايی ها بسپارد؛ اما وی قبل ازآن، ايران را ترک کرد.