-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه

ادامۀ کشمکش کابل- واشنگتن برسر زندانیان طالب

حکومت کابل از امریکا وقطر درمورد دفتر طالبان درقطر، سند کتبی تقاضا کرد.رئیس جمهورکرزی دردیدار با دیوید پیرس سرپرست نمایندگی خاص امریکا برای افغانستان گفت:
ایالات متحده امریکا باید هر چه زودتر به عملی ساختن توافقاتی انجام شده میان کابل و واشنگتن، اقدام نماید، زیرا تاخیر در آن باعث شک و تردید مردم افغانستان میگردد. وی بصورت خاص به مسئله سپردن کامل زندان بگرام به حاکمیت افغانستان اشاره نمود.
آقای کرزی همچنان افزود: «طالبانی که در این دفتر بخاطر مذاکرات صلح اشتراک مینمایند، باید واقعاً نمایندگی از تحریک طالبان نموده، تصدیق مرجع رهبری آن را با خود داشته باشند.»
رئیس جمهور با اشاره به گشایش دفتر سیاسی برای طالبان درقطر، بیان داشت که « در مورد چگونگی باز شدن این دفتر و مراحل بعدی پروسه صلح و کار دفتر مذکور باید تفاهم واضح و کتبی بین دولت های افغانستان، ایالات متحده امریکا و قطر موجود باشد.»
طرح «تفاهم واضح وکتبی بین دولت های افغانستان، ایالات متحده وقطر» ممکن است باعث جاروجنجال های تازه در سطح مطبوعات شود. این تقاضای کرزی درحالی صورت می گیرد که شخصاً دردیدار با بارک اوباما روی این پروسه قبلاً موافقت کرده است.
تقاضا برای سپردن سریع مسئولیت زندان به جانب افغانستان درحالی به طورمکررمطرح می شود که اخیراً منابع ناتو و پژوهشگران سازمان ملل متحد حکومت کابل را به شکنجۀ سخت زندانیان متهم کرده اند. مقامات طالبان درین باره اظهار نظر مشخصی نداشته اند اما به نظرمی رسد که از تحویلدهی زندانیان طالب به حکومت افغانستان نگران هستند.