-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۵, پنجشنبه

جنگ بر علیه ما نیست، اسلام در مقابل اسلام می جنگد.

تایمز

روزنامهء تایمز چاپ لندن گزارشی نشر کرده که عنوان آن است "جنگ بر علیه ما نیست، اسلام در مقابل اسلام می جنگد."

پدی اشدون نویسندهء این مقاله می نویسد، "در جنگ جدید برضد تروریزم ، نمی توان با اردوها پیروز شد، ولی با کمک کردن به حکومت های مسلمان میانه رو می شود درین جنگ به پیروزی رسید."

به باور نویسنده، "آنچه جنگ برضد ترور خوانده می شود، با وجود همه قربانی ها و ناکامی های که در بردارد، تا به حال یک دهه ادامه یافته و صدراعظم بریتانیا باور دارد که یک دههء دیگر نیز دوام خواهد کرد که متاسفانه ممکن چنین باشد."

پدی اشدون درین مقالهء تایمز می نویسد: "تا حال ما از راه نظامی با تروریزم مبارزه کرده ایم و ابزار ما درین جنگ تهاجم، اردو، قوای جنگی، اشغال و تلاش ناکام برای دولت سازی بوده اند."

اشدون می نویسد، برای مبارزه با تروریزم راه های ساده و راحت وجود ندارند، به جز اینکه حکومت ها ی ممالک اسلامی را تقویت کنیم تا این جنگ را خود آنها به پیش ببرند.

به باور او این شیوه نسبت به اینکه حکومت های غربی این جنگ را به پیش ببرند، بهتر، مصئونتر و موثر تر خواهد بود.