-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۵, پنجشنبه

مصادرۀ انتخابات / سرکوب عصیان کابلتیم حاکم «بهار کابل» را پیش بینی کرده و شخص فهیم قسیم از عملیات اعتراض خیابانی به رهبری «جبهۀ ملی» هراسان است.  


به تازه گی، اطلاعات جسته گریخته، اما فوق العاده حساس، از منابع معتبر وابسته به شبکۀ حاکم درکابل دهان به دهان به بیرون منتقل شده است که از مصادرۀ کامل «انتخابات» درغیاب نظارت جامعۀ بین المللی و بی پروایی نسبت به موضع گیری احزاب، نهادها وسازمان های سیاسی خبر می دهد. این درحالی است که متحدان جامعۀ جهانی خود را ازحمایت تیم حاکم کنار کشیده و خلاء ایجاد شده، رفته رفته از سوی قطعات متحرک طالبان پرمی شود. تئوری معروف مارشال فهیم قسیم که بارها از زبان وی شنیده شده چنین است:
سقوط حکومت کنونی معادل است با تسلیم دهی داوطلبانۀ قدرت به طالبان. یا ما یا طالبان. گزینۀ سوم وجود ندارد. این سنتز سیاسی چکیده یی از نبوغ فورانی فهیم قسیم است.
باور کرزی وفهیم درین باره به طورکامل همسان است. این موضع ترسانیدن مردم وهمچنان تهدید سرپوشیده به آدرس امریکا وغرب است. اتفاق جالب این است که طالبان هنوز هم حاضر به دادن هیچ امتیاز به شاخۀ سیاسی کرزی- فهیم نشده و درین باره به طوررسمی نیز ابراز نظرنمی کند. این مسأله نشان می دهد که پروژۀ دیگری درحال نزدیک شدن است. من (مأمون) لازم دیدم قضیه را این بار مشخص تر افشا کنم. پس از نشر این متن، نحوۀ عکس العمل واستدلال مدافعان تیم حاکم، ازعمق این وقایع، اشارات جدیدی را بروز خواهد داد.
مارشال محمد فهیم قسیم معاون اول ریاست جمهوری، مسئول اجرای این طرح را به دوش دارد. ارکان پشت پرده درساختار حکومت، تا زمانی که خطری را متوجه موقعیت و منافع خویش احساس نکنند، رندانه و نا مشهود ازین پروسه حمایت می کنند. فهیم قسیم تا این مرحله، درسطح دولت و خارج از دولت، درامر توقف دادن اعتراضات ومخالفت های گستردۀ صفوف وکادرهای جوان «مجاهدین» موفق بوده اما اکنون نسبت به ادامۀ ماجرا درماه های بعدی، مضطرب به نظر می رسد. فهیم قسیم در نگاه کادرها و روشنفکران دینی متعلق به سلسلۀ احزاب اسلامی، به نماد خیانت وتلبیس معروف شده و او را تجسم زندۀ تسلیم دربرابر غریزۀ منافع «شخصی» و فساد پروری می دانند.
  کرزی وفهیم دریک لحاف سرنوشت خود را پیچیده اند وخود را برای آخرین قمار در امر «حفظ قدرت»، اتحاد استراتیژیک با ایران و سرکوب اعتراضات توده یی به رهبری احزاب وسازمان های سیاسی ومدنی آماده می کنند. فهیم قسیم با استفاده از هزینۀ دولت وحکومت، تشکیلات کوچکی از قوماندانان ودزدان سلاح به دست وابسته به خویش را به منظور کنترول امور مربوط به وقایع «انتخابات» ومقابله با عصیان احتمالی احزاب، سازمان های سیاسی و نهاد های معترض در بهار 1992 فعال کرده است. جناح مشترک کرزی- فهیم درکارزار بازکردن انبار های اسلحۀ سبک به روی ملیشیا های حامی تیم حاکم در خارج از کابل نیز پروگرام های گسترده ای را آغاز کرده اند که هدف ازآن، مقابله با «مداخله» های خارجیان و تحت کنترول درآوردن احزاب اپوزیسیون ومعترض به گروگان گیری «انتخابات» است.
مورد تازه ای که اکنون شکل جدی به خود گرفته است آن است که تیم حاکم نسبت به واکنش اردوی ملی در بهار کابل سخت بیمناک و مظنون شده است و شروع پروگرام جدید برای ایجاد تشکیلات ملیشه، دفاع از دارایی های شخصی یک جمع سه صد نفری با استفاده از لشکرهای ایله جاری است. مهم ترین نکته آن است که تیم حاکم درچندین نوبت به طالبان پیشنهاد اتحاد نظامی وسیاسی و «انتقال قدرت» مشترک داده است. هرچند عکس العمل طالبان تا کنون روشن نیست، خطر تحویل دهی قدرت به طالبان به اثر تصمیم یک حلقۀ کوچک درارگ ( درصورتی که قضایا به سیم آخر بزند) بیش از پیش بالا گرفته است. درین پروژه ، تیم حاکم از تهدید احتمالی اردوی ملی، قطعات ناتو و موضع گیری خیابانی احزاب اپوزیسیون به ویژه «جبهۀ ملی» درهراس است. چرخۀ طرد نظارت جامعه جهانی از عرصۀ انتخابات و همچنان اصرار بر خروج واحد های تکاوری وعملیاتی آنان از اراضی روستایی دور دست در سراسر کشور، به همین منظور روی دست گرفته شده است.