-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

حاشیه ای بر سفر ناگهانی جنرال بسم الله به اسلام آباد


وزیردفاع افغانستان حامل یک پیام خاص از سوی رهبران تنظیم ها عنوانی ارتش وآی، اس، آی است.سفر جنرال بسم الله وزیردفاع دولت افغانستان به اسلام آباد مسأله ای است که ذهن ناظران اوضاع را به هدف این سفر ناگهانی معطوف می سازد. دپلوماسی صلح یا تبلیغات رسانه ای برای نشان دادن نرم تر شدن موضع پاکستان نسبت به دولت کابل وازین قبیل مسایل در دست شخص رئیس جمهور یا «شورای صلح» است. اما سفر بسم الله محمدی و ملاقات خاص با جنرال اشفاق کیانی نظامی خود مختار وقدرتمند پاکستان احتمالاً کمی ویژه است.
به طورمعمول درنشست های استجوابیۀ ولسی جرگه و بسیاری اظهارات جنرال بسم الله شنیده شده بودکه ایشان از پاکستان به عنوان لانۀ تروریزم یاد کرده و سوگند یاد می کرد که «تروریستان وباداران شان» آرمان پیروزی درافغانستان را به گور خواهند برد. چنان چه هیچ یک ازنظامیان ارشد پاکستان با چنین ادبیاتی دربرابر حتی هندوستان سخن نرانده اند. پس این بار چه پیش آمده است که جنرال بسم الله با رهبران اسلام آباد مثل شیروروغن درمذاکرات سری درآمیخته است؟
جنرال بسم الله هرچند دردورۀ جهاد یک مدتی درکمشنری مهاجرین درپاکستان کار کرده اما درمجموع سال ها علیه طالبان جنگیده و از دشمنان سیاست های اسلام آباد در افغانستان حساب می شود. درسفرهای قبلی جزء هیأت سفر می بود حالا در رأس هیأت خاص است. این درحالی است که پشت حکومت کابل از نظر حمایت های سیاسی و دفاعی از سوی امریکا درحال خالی شدن است و دنبال پناه گاه منطقه ای برای ادامه قدرت خویش است. از آدرس ایران ضمانت های کمابیش لفظی برای تمدید قدرت تیم حاکم حاصل آمده است.
 موازی با جاخالی کردن ظاهری قوای بین الملللی دربازی افغانستان، پاکستان دربرابر «تنظیم ها» ورهبران آنان با چهره یی نرم تر و تعهد های تسکین دهنده تر وارد میدان شده است. تیم حاکم می داند که پالیسی پاکستان هرگز نسبت به افغانستان از ریشه متحول نمی شود اما این را می داند که پاکستان دربازی جدید نیاز به متحدان درداخل افغانستان به هدف پیشبرد بازی با امریکا وترکیه وعربستان دارد و بنابرین شرایط برای یک معامله به نفع هردو طرف به وجود آمده است.
سفر بسم الله نه یک سفر دولتی برای بررسی مسایل مملکتین، بلکه انتقال یک پیام یا متن مشخص یک معامله از سوی «تنظیم» های حاکم بر حکومت کنونی کابل است که پاکستان (به دلیل کدورت های گذشته) اکنون علاقه مند داشتن نوعی تضمین وتعهد از سوی آنان است. سفر جنرال بسم الله سفر حسن نیت ومعامله با قدرت مداران اصلی پاکستان (ارتش وآی،اس،ای) است. ورنه سفر تنهایی بسم الله درین مقطع هیچ لزومی نداشت و آن هم برای پنج روز متواتر که برای وزیر دفاع کشوری که با طرف مقابل هیچ گونه بستگی نظامی، همکاری نظامی، یپمان نظامی  یا بحث خریدن یا فروختن اسلحه وازین قبیل مسایل ندارد. بسم الله حامل پیام خاص اتحاد با پاکستان از سوی فهیم قسیم و آن عده رهبران جهادی است که درسال های اخیر، به حق یا ناحق به ضدیت با پاکستان شهره شده اند اما درواقعیت امر، ساختۀ استخبارات پاکستان بوده اند و هرگز از اصل خویش جدا شدنی نیستند.
تنظیم ها به جهت استمرار درقدرت سیاسی به هر نوع معامله حاضر اند و درین مورد هیچ تردیدی هم وجود ندارد.
به این ترتیب، رهبران تنظیمی جمع آمده به دور رئیس جمهور شاید دردانستن یک نکته اساسی خود را گول می زنند که پاکستان هرگز با زیرپا کردن نزدیکی پرسود با امریکا، با گروه های متفرق درداخل افغانستان که دربحران قدرت دریک سه کنجی گیر افتاده اند، کنار نمی آید. اسلام آباد می داند که تیم حاکم چیزی ندارد که روی میز معامله با پاکستان بگذارد وآن چیز هم وزن رابطه استراتیژیک با امریکا باشد.