-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۱۱, چهارشنبه

نگرانی حکومت ازتماس «اپوزیسیون» با پاکستانبرخی افراد درتیم حاکم از ضرورت برکناری استاد عطا صحبت می کنند

اظهارات رئیس جمهور کرزی درخصوص «دسیسۀ خارجی ها» در روند صلح افغانستان، بر مأموریت جنرال بسم الله محمدی درسفر به اسلام آباد بی تردید تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت. بنا به گفتۀ منابع آگاه نزدیک به حکومت، درین اواخر اطلاعاتی درخصوص تماس های سیاسی مقامات پاکستان با برخی گروه های خارج از حکومت موسوم به «اپوزیسیون» دردوبی، تیم حاکم را بیشتر از پیش، ناراحت ساخته است. نشست خبری اخیر درمزارشریف با حضور استاد عطا محمدنور والی برحال حکومت افغانستان ظاهراً تاییدی براخبار مربوط به رفت وآمد های سران اپوزیسیون به خارج و انجام مذاکرات با نماینده گان پاکستان تلقی شده است. گفته می شود برخی افراد مقرب درارگ نظریات صریحی درباره ضرورت برکناری استاد عطا محمد نور از مسند ولایت بلخ مطرح کرده اند.
سفر جنرال بسم الله به نماینده گی از اردوگاه «تنظیم» های شامل درحکومت نیز به منظور مقابله با دپلوماسی پنهان بین سران سیاسی ومقامات اسلام آباد بوده است. بدین ترتیب مجموع تعامل ها نشان می دهد که پاکستان قصد دارد مدیریت جنگ وصلح درافغانستان را در چهارچوب نظارت خود داشته باشد. این برداشت از آن جهت ممکن است مقرون به واقعیت باشد که امریکا تصریح کرده است که پس ازسال 2014 با طالبان نخواهند جنگید واین به معنی آن است که توافقات بین طالبان، پاکستان، با مشارکت ترکیه وعربستان وقطر، قبلاً حاصل شده است و اینک، مرحلۀ اجرایی چنین توافقی، به دوش پاکستان گذاشته شده است واین پاکستان است که خودش را درایجاد اجماع بین طالبان وطیف های «تنظیمی» صاحب صلاحیت رسمی می داند.
منابع می گویند که دولت افغانستان نسبت به رفتار دوگانۀ سران پاکستان دربرخورد با موضوعات صلح با طالبان وهمکاری با جوانب مختلف سیاسی درافغانستان به شدت مظنون اند وبرای رفع ورجوع این شک وتردید، جنرال بسم الله محمدی را به عنوان نمایندۀ دولت و سخنگوی «تنظیم» های شامل درحاکمیت به اسلام آباد فرستاد تا مقامات پاکستان را به انجام معامله وهمکاری با دولت افغانستان قانع کند. هنوز روشن نیست که تیم حاکم دربدل جلب همکاری پاکستان دربازی صلح، دادن چه امتیازاتی را به پاکستان پیشنهاد داده است. مأموریت دو سویۀ پاکستان از تصویب بازیگران کلان عبور کرده واین طوربرداشت می شود که اظهارات جدی رئیس جمهور، مأموریت حسن نیت بسم الله محمدی را بیش ازپیش کمرنگ ساخته است.