-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۱۱, چهارشنبه

زن وانتحار


این خانم زیبا از چه رو داوطلب مرگ شده است؟

خانم جوانی که قصد حمله انتحاری به جان ولسوال اندر ولایت غزنی را داشت، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده است. قرار گزارش این زن اهل ولسوالی اندر است؛ جایی که به گفته مقامات حکومتی، علیه طالبان قیام به راه افتاده است. اطلاعات زیادی دربارۀ زن انتحاری داده نشده اما معلوم شده که وی برای اجرای عملیات انتحاری در پاکستان آموزش های ویژه دیده است. مشارکت زنان در عملیه های انتحاری در گوشه وکنار کشور چیز تازه نیست ودرگذشته نیز مواردی این چنین درکابل و کنر و همچنان درخود ولایت غزنی مشاهده شده است.
هیأت بازجویی از زن مذکور گفته است که وی با جرئت اظهار داشته است که عملیات انتحاری را انجام می داده است. جنگ انتحاری درافغانستان به یک کابوس بدل شده است و این نشان می دهد که جنگ کنونی درکار آوردن نظام مستقر و مبتنی برارزش های جدید چقدر می تواند رادع و مانع باشد.