-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۵, پنجشنبه

فراخوان ۳۰۰۰ شهردار و منتخب فرانسه: به رسميت شناختن مقاومت مردم ايران

خانم مریم رجوی: برای جهان ديگر شکی باقی نمانده است که اين ديکتاتوری مذهبی در حال جنگی آشکار با مردم ايران است. 

اورسور اواز - مزون دوليل 13ژانويه 2013 
شهرداران و منتخبان فرانسوی از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کميساريای عالی پناهندگان خواهان اعلام ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی و دفاع از حقوق مجاهدان اشرف و ليبرتی شدند 
سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت: 
سال نو مبارک و با بهترين تبريکاتم. خانمها و آقايان، دوستان عزيز، 
مثل هر سال اين سنت خوب را از سر می گيرم که با نزديک ترين دوستان مقاومت ايران گردهم آييم تا سالی خوب و شاد را برای همه آرزو کنيم. اين همچنين برای ما فرصتی است که از شما به خاطر اين دوستی طولانی و وفادارانه در مبارزه ای بسيار سخت را قدردانی کنيم. 
امروز ما فقط تبريکات و دعاهای خير را با يکديگر تبادل نخواهيم کرد، بلکه اميدی را به هم منتقل می کنيم که بر اساس واقعيتی بنا شده است که شروع به تحقق کرده است. 2012 سالی غنی و مملو از دست آورد برای مردم ايران و مقاومتش و دوستانش در مبارزه برای آزادی بود. 
ما ديديم که چگونه رژيم ملاها بيش از پيش در جامعه بين المللی منزوی می شود. ما شاهد بوديم که چگونه مجمع عمومی سازمان ملل رژيم تهران را به خاطر نقض حقوق بشر در ايران محکوم کرد. 
برای جهان ديگر شکی باقی نمانده است که اين ديکتاتوری مذهبی در حال جنگی آشکار با مردم ايران است. 
در مورد مقاومت، تلاشها عليه نامگذاری در ليستها به نتيجه رسيد. به دنبال نبرد حقوقی و سياسی طولانی، سازمان مجاهدين خلق ايران بالاخره در سپتامبر از ليست آمريکا و در دسامبر در کانادا خارج شد. نبردی که به نتيجه رسيد، نبرد شما هم بود چرا که همه شما در آن شرکت داشتيد. و اين نشان می دهد که شما جبهه درست را انتخاب کرديد، جبهه عدالت و حق، اما با انتخاب همراهی با مردم ايران و مقاومت آن در اين نبرد شما ما را مفتخر کرديد. و ما به دوستی شما به خود می باليم. 

دوستان عزيز، 
در اشرف و در ليبرتی خواهر و برادرانمان به خاطر محدوديتهای ضدانسانی که توسط حکومت عراق به مجاهدين اشرف و ليبرتی تحميل شد، جان خود را از دست دادند. ولی همچنين اولتيماتومهای دولت عراق عليه اشرف خنثی شد و توطئه های آن درهم شکست. امروز در عراق ميليونها نفر عليه اين ديکتاتوری تظاهرات می کنند. عراقيها مثل ساير خلقهای عرب خواهان سرنگونی رژيم مالکی هستند. تظاهراتی که به روشنی عليه سلطه ملاها در اين کشور سمت گرفته است. 
سال 2012 همچنين سالی بود که شاهد رشد و به حرکت درآمدن خلقهای منطقه از شمال آفريقا و خاورميانه بود. اين خلقهای در جستجوی رهايی و آزادی و دموکراسی از ديکتاتورها خود را خلاص کردند. اما آنها در ابتدای راه هستند و بی شک بسياری ابتلائات را در مسير خود دارند. مانند خطر جريانهای بنيادگرا و انحراف به سوی فرمهای جديدی از ديکتاتوری. اما شک نداشته باشيد که هيچ کس نخواهد توانست اين آگاهی خلقها و به طور خاص جوانان اين کشور را متوقف کند. 
سال 2012 به خصوص شاهد متزلزل شدن ديکتاتوری بشار اسد توسط مقاومت سوريه بود. ديکتاتوری که توسط رژيم ملايان ياری می شود تا يکی از وحشتناکترين سرکوبها را برای جلوگيری از سقوط استبداد اعمال کند. ولی پايان اين رژيم نزديک است پيداست که سرنگونی ديکتاتوری اسد بخشی از روند سرنگونی رژيم ملاها در ايران است. 
اما جبهه مهمتر جبهه مردم در داخل ايران است چرا که وضعيت ملتهب است. به خصوص که قيمتها چند برابر شده، از هر سه جوان يکی بيکار شده، نزديک به هفتاد درصد توليد کارخانه ها کم شده، پول رسمی در حال سقوط آزاد است. ملاها نگرانند که هر لحظه ممکن است از جايی قيامها بيرون بزند. آنها در سال 2012 دست کم 500نفر را اعدام کرده اند تا راه قيامها را ببندند. تمام بن بستهای ملاها از همين جا ناشی می شود که در محاصره مردم ايرانند. 
بن بست در برنامه اتمی، بن بست در جنگ قدرت درونی، بن بست بر سر انتخاب رياست جمهوری تابستان آينده و بن بست در رابطه با جامعه جهانی. 
از درون اين رژيم راه حلی متصور نيست. تنها راه حل تغيير اين رژيم توسط مردم ايران و مقاومت سازمان يافته آن است. پس ما سال 2013 را با ا اميدهای بسياری که تحقق آنها در دسترس است شروع می کنيم. برای اين منظور کافی است که دست در دست هم عمل کنيم. لحظه تاريخی برای مردم ايران، مردم منطقه و جهان را دريابيم. زمان زدن ضربه نهايی به بنيادگرايی در ايران فرا رسيده است. 
اگر سال گذشته ما برای خروج مجاهدين خلق از برچسب تروريستی مبارزه می کرديم، امسال برای تغيير رژيم و به رسميت شناختن مقاومت ايران به عنوان آلترناتيو مشروع مبارزه می کنيم، 
اگر در سال گذشته برای نجات و حفاظت اعضای شجاع مقاومت در اشرف و ليبرتی مبارزه کرديم، امسال برای شناسايی حقوق آنها، از جمله حق آزادی، حق مالکيت و همچنين حق مقاومت خواهيم جنگيد. ما بايد کاری کنيم که ليبرتی به عنوان کمپ پناهندگی توسط سازمان ملل و کميساريای عالی پناهندگان به رسميت شناخته شود. والا مجاهدين خواهان بازگشت به اشرف هستند. 
اگر سال گذشته، جامعه بين المللی اقداماتی برای تحريم حکومت ملاها اتخاذ کرد، جهان بايستی در کنار مردم ايران قرا گرفته و او را برای سرنگونی ديکتاتوری مذهبی ياری کند. 
ما به دوستی شما و تلاشهای شما نيازمنديم تا اين جهش به جلو را که اين همه سال خلق ايران و جهان مدتها درانتظار آن بوده است را انجام دهيم. 
دوستان عزيز، 
ايران دموکراتيک و کثرت گرا بنا شده بر اساس جدايی دين از دولت و برابری زن و مرد، آزادی بيان و تجمع، ايرانی که در آن حکم مرگ لغو شده باشد، يک ايران غيرهسته يی امکانپذير است. کافی است که تلاشهايمان را روی اين هدف متمرکز کنيم. اين روز نزديک است. در آن روز که اين محقق شود و فقط در آن روز، مردم ايران خواهند توانست قدردانی عميق خود را از شما با شريک کردن شما در شادی و خوشبختی خود به شما ابراز کنند. سال 2012 را پشت سرمی گذاريم با همه موفقيتها يا مشکلاتش و با همه شاديها و غمهايش. و اکنون سال 2013 را شروع می کنيم با آرزوی موفقيت و سلامتی برای همه شما. اميدورام مانند آفريقا در حال حاضر، فرانسه در مواجهه با بنيادگرايی و تروريسم موفقيت کامل کسب کند. 
البته هيچ کس شکی ندارد که قلب بنيادگرايی و صدور تروريسم در تهران می تپد. و به همين دليل است که اميدوارم دولت فرانسه پيشگام سياستی در جامعه جهانی در مقابل فاشيسم مذهبی برای تغيير و آزادی در ايران باشد. بار ديگر از تلاشهايتان تشکر می کنم. 
متشکرم.