-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

خبرهای تکراری در نظام شایسته سالار


ازین جنس اخبار گرچه تکرار مکرر است؛ مگر بازهم برسبیل تکرار احسن یا بازپخش سریال روزانه، به این گزارش هم سری بزنید:

عبدالرووف ابراهيمى رئيس  مجلس نماينده گان شوراى ملى با اعمال نفوذ خود، شمارى از وابسته گان واعضاى خانواده خودش را در پست هاى اساس شيرخان بندر و ولسوالىامام صاحب گماشته است.
بنا بر معلومات يک منبع مؤثق به آرمان ملى، روح الله از وابسته گان آقاى ابراهيمى به حيث مدير گمرکسرحدى شيرخان بندر، حاجى اسدالله برادر وى معاون رياست مواد نفتى شيرخان بندر، سمونوال عبدالقيوم برادر ديگر او فرمانده پوليس ولسوالى امام صاحب، نظام الدين از سرگروپان پيشين وى آمر حوزهفرماندهى پوليس ولسوالى امام صاحب و عاشور محمد از سرگروپان ديگر آقاى ابراهيمى آمر جنايىفرماندهى پوليس ولسوالى امام صاحب گماشته شده اند.
اما عبدالقيوم ابراهيمى برادر رئيس مجلس نماينده گان پذيرفت که وى فرمانده پوليس ولسوالى امام صاحب قندز و اسدالله ابراهيمى برادر ديگر وى معاون رياست نفتى بندر شيرخان اند، ولى به گفتۀ وى آنها با اعمالنفوذ برادر  شان عبدالرووف ابراهيمى رئيس مجلس نماينده گان توظيف نشده اند و روح الله و عاشور ونظام از وابسته گان وى نمى باشند.
به همين گونه خواستيم نظر رئيس مجلس نماينده گان را در اين رابطه بگيريم، ولى سکرتر وى ابتدا گفت که رئيس صاحب نماز مى خواند و پس از آن اظهار داشت که با نماينده گان جلسه دارد و گفت که با رئيس دفترشان، سيد فاروق عمر تماس بگيريد.
قابل ذکر است که برخى از آگاهان ادارات سرحدى را پردرآمد مى دانند و در اين نهاد ها سوء استفاده هاىزيادى صورت مى گيرد که بدون واسطه کسىدر اين ادارات توظيف نمى شود.