-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

جوزیف داتفورد به جنگ خاتمه می دهد یا جنگی دیگرمی آغازد؟

رئیس جمهور درمراسم ویژۀ تحویل دهی قوماندانی ایساف شرکت نکرد.

کریسشن ساینس مانیتر
روزنامه کریسشن ساینس مانیتر، در مورد سپردن مسوولیت قومانده نیرو های امریکایی به یک جنرال این کشور در افغانستان، مقالهء را نشر کرده و همین موضوع را به تحلیل گرفته است.

به نوشته روزنامه، جنرال نیرو های بحری امریکا خروج شماری زیاد از نیرو های امریکایی را از افغانستان نظارت می کند و طویل ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده را به پایان می رساند.

جنرال جوزیف دانفورد به روز یکشنبه در یک مراسم خاص قوماندانی عمومی نیرو های بین المللی در افغانستان را به عهده گرفت و به حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد.

کریسشن ساینس مانیتر می نویسد: رییس جمهور کرزی با آنکه برای شرکت در این مراسم از سوی آیساف دعوت شده بود، اما در آن اشتراک نداشت.

به نوشته روزنامه، سخنگوی حامد کرزی از تبصره در این مورد خودداری کرده است.

اما جنرال مارتین دیمپسی لوی درستیز اردوی امریکا بعداً گفت که فکر می کند حضور مقامات حکومت افغانستان در این مراسم، در سطح مناسب قرار داشت.

کریسشن ساینس مانیتر در بخشی از مقاله اش اظهارات جنرال جان آلن قوماندان سابق نیرو های بین المللی در افغانستان را نقل کرده که گفته است:
« نیرو های افغان از افغان ها دفاع می کنند و حکومت افغانستان برای آنها سهولت های را فراهم می کند تا برای اتباع این کشور خدمت کنند، این یک پیروزی بوده و پیروزی همین گونه است.»

روزنامه به نقل از مقامات می گوید: در حالی که فعالیت های مخالفین دولت افغانستان، به صورت یک مشکل بزرگ باقی مانده، موجودیت فساد اداری در داخل حکومت، یک تهدید درازمدت برای این کشور به حساب می آید.

کریسشن ساینس مانیتر بخشی از اظهارات جنرال آلن را نقل کرده که گفته است: فکر می کنم که کرزی میکانیزم های را برای مبارزه با فساد ایجاد کرده. اما ما به مرحلهء رسیده ایم که تنها اظهارات و سخن گفتن که یک زمان دلگرم کننده بود، حالا کافی نیست.