-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۳, پنجشنبه

فهیم قسیم و بازسازی غزنی


 با این وضعیتی که روان است، کدام کشوراسلامی یا نا مسلمان برای یاری به افغانستان نیت خیرخواهد کرد؟ناظران اعلام می کنند ولایت غزنی در سال 2013  برای این که رسماً به عنوان «مرکزتمدن وفرهنگ اسلامی» معرفی شود، آماده نیست. طرح اعلام غزنی به مثابۀ بستر پرورش تمدن وفرهنگ اسلام، از اساس یک طرح سیاسی بود که درمقابله با مراجع فرهنگی و مذهبی ایران از سوی امریکا و کشورهای عربی خلیج روی دست گرفته شده بود که فزونی تصادم و تقابل بین حکومت کابل و متحدان غربی، از نظر اجرایی، به تأخیر انداخته شده است. این تأخیر نیز جنبۀ سیاسی دارد.
بازسازی های لازم آثار تاریخی وفرهنگی غزنی تقریباً به فراموشی گذاشته شده و وزارت اطلاعات وفرهنگ مفتخر بودن خود را قبل از آفرینش افتخارات واقعی درین زمینه اعلام می کند. اولاً این که درین رابطه کشورهای به اصطلاح اسلامی درین رابطه کمترین همبستگی اسلامی با افغانستان نداشته اند و طی ده سال اخیر تماشابین صحنه افغانستان بوده اند. تعریف غزنی به عنوان مرکزتمدن اسلامی، وجهۀ خود کشورهای اسلامی از جمله عربستان وکویت وبغداد را هم تحت تأثیر قرار می دهد.
موضوع اساسی این است که از اغاز سال 2013 نزدیک دو ماه سپری شده است ولی همچنان هیچ کاری چشمگیر و ملموس در این رابطه انجام نگرفته است. اصل قضیه این است که کمک های مالی و اختصاص هزینه های دولتی بین مقامات تقسیم شده است. مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درین رابطه دست به پنهان کاری می زندو خوب می داند که مسئولیت دخل وخرج بازسازی آبده های تاریخی وفرهنگی غزنی را مارشال فهیم معاونت اول ریاست جمهور برعهده گرفته و تا حال هیچ کسی نمی داند که آنهمه هزینه های بازسازی چه گونه وتوسط کی ها مصرف شده است. درپروژه ای که به اصطلاح خوب «پیدا وپناه» دارد، دست فهیم به طورطبیعی دراز می شود وبرای مشارالیه هیچ اهمیتی ندارد که نشستن سر دخل یک پروژه ملی فرهنگی با اعتبارات تاریخی وفرهنگی یک ملت چه رابطه ای دارد. چیزی که دیده می شود این است که غزنی همان خاکروبه متروک قدیم است.

شخص مخدوم رهین درچندین جلسۀ رسمی وغیررسمی که رسانه ای نشده، گفته است که هرچه درین باره پیش آید به دوش «بزرگان» است که اشاره ایشان به قسیم فهیم است. این پرونده دیگری برای فهیم قسیم ابرقدرت فساد سالار درحکومت افغانستان است که درهرجایی که بوی پول ونام پول وبودجه است تحت قیمومیت خود درمی آورد. 
مخدوم رهین در مجلس نماینده گان صریحاً از فهیم قسیم نام برد که همه امور بازسازی، بودجه و سازماندهی برای آماده کردن غزنی را برای 2013 به دوش خود گرفته است. رهین اعتراف کرد که فهیم خطاب به وی گفته است که ما یک کاری می کنیم؛ «توخلاص هستی!»
حال کدام مرجع ومنبعی است که از فهیم سوال کند که هزینه های بازسازی غزنی را به کجا انتقال داده است وآثارفرهنگی دورۀ اسلامی غزنی چرا همچنان فراموش شده ومتروکه اند؟ مدیریت بازسازی یک حوزۀ تاریخی فرهنگی مستلزم آن است تا مدیر یا پروژه سالار، دست کم از اهمیت تعیین کنندۀ بنیاد های اسلامی- سیاسی، ماهیت معماری آبدات، مناسبات جامعه اسلامی در قرون قبلی، ازطریق آثارکلاسیک اسلامی وفارسی آشنا باشد و جمعی از کارشناس مشاورت دردم دست داشته باشد. فهیم قسیم درین مورد چه اطلاعاتی دارد و باکی مشورت کرده است؟ مرمت آثارفرهنگی وبازنگاری های معماری شهرهای به جا مانده از امپراتوری اسلامی مگربه همان آسانی تقسیم کردن «شیرپور»، چنگ زدن 120 میلیون دالر «ثوابی» از خزینۀ کابل بانک، انتصابات بی سوادان در دولت و ایجاد طویله های اسبان به ظاهر قره کمر، دو رگ و قاطرنژاد است؟

برای مردم افغانستان نخست ایجاد یک حاکمیت جوابگو واجب است تا نظام حسابگیر برای خودش درست کند. طریق دست بردن به احیای مفاخرپارینه و پیوند زدن مفاصل منقطع شدۀ فرهنگی وتاریخی، فرصتی وآدم های دیگری می خواهد.