-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

علمایی که مستعمره اند


 علمای ساده لوح افغانستان از استادان خویش طالب ابطال فتاوی سیاسی اند.

دست کم چهل سال وقایع درافغانستان نشان می دهد که علماء افغانستان ازنظر فکری مستعمرۀ متولیان پاکستان اند. این خط گیری نه تنها شامل علماء لنگی پوش، بل شامل حال تئوریسن های اسلام سیاسی نیز بوده است.
جماعت علمای دینی که بهتر است گفته شود، دانش آموخته گان قواعد فقهی، درافغانستان ازنظر سیاسی نیز مستعمره و پیشانی بین درگاه کوچک سیاسی در داخل کشور نیز بوده اند. بنا برین، جریان علماء رسمی وغیر رسمی از دو نوع آسیب پذیری درعذاب است و خلاصه این مسأله سبب شده است که از الف تا ی فکر کنند که پایان یا ادامۀ جنگ درازمدت درافغانستان، به یک فتوای علماء بند است و اگر اندرین جهاد، دل علماء پاکستان به دست گرفته شود، غائله ها می خوابند. متأسفانه این حضرات مطلع نیستند که علمای پاکستان تا مغز استخوان عناصراطلاعاتی و به شدت سیاسی اند و اسلام برای آنان حفظ پاکستان است نه آن که درقید رعایت اصول دین خدا برآیند ووجایب دینی خویش را برمصالح شخصی و سیاسی خویش مرجح شمارند.
چند هفته پیش هیأت علمای دولتی افغانستان درسفر به پاکستان به اصطلاح شکم سیرچکر زدند و از سوی متولیان مذهبی آی، اس، آی خوب پذیرایی شدند. دربازگشت به کابل خود به خود درنقش مبلغ علمای رند پاکستان از اهمیت حضور آنان درهمایش کلان علمای دو کشور افاده ها دادند تا این که علمای پاکستان ضربۀ اصلی را از عقب برحیثیت آنان وارد آوردند و پروژۀ تبلیغاتی را درست درنقطه ای که تثبیت شده بود، به شکل یک ضربۀ بزرگ درافکار عمومی وارد آوردند و برحقانیت مبارزۀ طالبان، پای فشردند.
حالا علمای دست خالی خیال سفر به مصر دارند. بهتر است به همین سفر بروند تا غبار ملالت از طبایع خویش بزدایند. یک چند درسرزمین فراعنه گردشی بکنندو دماغ تازه کنند.