-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

مشاجره لفظی بین رئیس جمهور وعطا محمد نور درارگ


 فضای انشقاق وچند پارچه گی عملاً دردولت وحکومت به وجود آمده است.


عطامحمد نور والی بلخ که روز گذشته به ارگ احضار شده بود، دریک دیدار خصوصی تنش آلود با رئیس جمهور، از سوی رئیس دولت استیضاح گردید. رئیس جمهور آشکارا از عطا محمد نور به دلیل عدم مشوره با رئیس جمهور ودولت مرکزی وراه اندازی فعالیت های انتخاباتی انتقاد کرده است. خبرحاکی است که ازآقای نورخواسته شده که از کمپاین انتخاباتی که درآن «خارجی» ها دخیل باشند به شدت پرهیز کند. رئیس جمهور توضیح خواسته است که قبل ازمشوره با وی چرا والی بلخ برنامه های انتخاباتی خود را دایر کرده و درمغایرت با سخنان قبلی رئیس جمهور درمورد عدم مشروعیت استفاده از کارت های قبلی انتخابات، سخن گفته است.
رئیس جمهورضمن اعتراض دربارۀ جلسۀ تبلیغاتی جنرال دوستم، استاد عطا واستاد محقق درمزارشریف، از آقای نور خواستار وضاحت شد که درنتیجه جریان صحبت ها به تشنج کشیده شده است.
منبع می افزاید کرزی از پروژه مشترک عطا محمدنور با حلقات خارجی مشوش است. به گفته همین منبع، عطا محمد نور با لحن صریح درمحضر رئیس جمهور از موضع گیری خویش دفاع کرده و گفته است که وی سعی می کند درموضع های خویش منافع افغانستان را درنظر داشته باشد. وی باردیگر مخالفت و «ملاحظات» خود را درباب استفاده از کارت های قبلاً چاپ شده درانتخابات قبلی به رئیس جمهور تکرار کرده است. وی گفته است که بنا به مفادات قانون حق دارد درحیث شهروند افغانستان خودش را کاندیدا کرده و یا از نامزد دیگری حمایت کند. رئیس جمهور کوتاه درجواب گفته است: مطابق قبل ازین فعالیت ها باید از دولت استعفا کنید!
آقای نوراستدلال کرده است که وی اگرقرارباشد خودش را به طور رسمی نامزد کند، آنگاه ازوظیفۀ دولتی کنار خواهد رفت وتا زمانی که این موضوع مشخص نشده از دساتیر واوامر رئیس دولت کما فی السابق اطاعت می کند.
یک منبع نزدیک به حکومت درین رابطه اظهار داشت که پس از نشست دیروز کابینه که درمورد انتخابات و کاندیدا های انتخاباتی بحث کرد، رئیس جمهور درواکنش به تصمیم برخی مسئولان بلند پایۀ دولت درمرکز وولایات هشدار داد وازآنان خواست آنانی که خارج ازفیصلۀ رهبری دولت به فعالیت های انتخاباتی شروع کرده اند موضع خود را مشخص کرده و اول تر از همه استعفا بدهند.
 آقای نور پس از صحبت با رئیس جمهور درگفت وگو با تلویزیون ملی با لحنی که سعی داشت حالت رسمی را حفظ کند اظهار داشت که درمورد «یک سلسله سؤ تفاهمات و سؤظن ها» با رئیس جمهور به تفصیل سخن گفته است. وی به «نصایح وهدایات» رئیس جمهور درین رابطه اشاره کرد وگفت « جناب رئیس جمهور نصایح و هدایاتی در رابطه داشتند که هر آنچه مطابق منافع ملی کشور و نفع نظام باشد، به اساس آن تصمیم گرفته می شود و  هر آنچه مخالف نظام، روحیه و پالیسی دولت باشد، باید از آن جلوگیری صورت گیرد.
تمام نصایح و هدایات رئیس جمهور را شنیدم که طبعاً من منحیث والی بلخ از آن اطاعت می کنم.»