-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

حکایت خانم عذرا جعفری


اشاره: این گزارش کوتاه از واکنش مردم دایکندی دربرابر خانم عذرا جعفری آشکار می کند که متهم کردن مردم ما به داشتن حساسیت دربرابر زنان یک نگاه استخباراتی واستعماری است.


گاردین
روزنامهء گاردین چاپ بریتانیا به زنده گی یک زن افغان توجه کرده، یک زن عادی نه بلکه نخستین زنی که شاروال یکی از شهر های افغانستان شده است.
گاردین در این مقاله می نویسد، عُذرا جعفری زمانی که شاروال شهر نیلی در ولایت دایکندی شد، می دانست که این شهرک دور افتاده به سرک و سرمایه گذاری نیاز جدی دارد.

گاردین نوشته است، عذرا می دانست که زنده گی یک شاروال در وضعیت خیلی ابتدایی با معاش ماهانه 76 دالر و در عین حال مواظبت از فرزند چهار ساله، کار دشواری خواهد بود.

روزنامه می نویسد، آنچه را که عذرا انتظار نداشت این بود که روزی یک ملای مقتدر به دفتر وی آمده و به او گفت شهرک «نیلی یک شاروال زن را که باور دارد با استفاده از زن بودن خود می تواند چند پروژه را تطبیق کرده و میان زنان ما نفوذ کند، نخواهد پذیرفت.»
گاردین می نویسد، همین مرد سه ماه بعد به دفتر کار عذرا جعفری آمد و در پهلوی سپاسگذاری به او گفته است، اگر یک مرد نصف کار او را انجام می داد، حالا شهر نیلی شکوفان می شد.

عذرا به گاردین گفته است: «حالا ما با هم کار می کنیم و من به وی احترام خاص دارم.»

به نوشتهء گاردین، مردم نیلی خانم عذرا را "آقای شاروال" خطاب می کنند.

نویسندهء این مقالهء گاردین می نویسد در شهرک نیلی که حدود چهل هزار باشنده دارد پیش از سال 2009 هیچگاهی یک زن به کدام مقام دولتی گماشته نشده بود.

عذرا جعفری می گوید: او باید به مردم ثابت می کرد که در بارهء بهتر ساختن زنده گی آنها جدی است.