-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

اسدالله خالد چرا «دو هفته بعد» نیامد؟


اسدالله خالد پس از شوک مرگبار، درس بزرگی آموخته است. دربستر شفاخانه به آدم دیگری تبدیل شده است.

منابع حکومتی و رسانه ها درافغانستان در مورد سرنوشت حاجی اسدالله خالد رئیس عمومی ریاست امنیت ملی سکوت کرده اند. این فراموشی از یک نظر طبیعی به نظر می رسد و حدوث رویداد ها درکشور به حدی سرعت دارد که دریک روز چند رویدادی که بتواند اذهان ناظران سیاسی و افکار مردم عادی را مشغول کند، اتفاق می افتند.
با آن هم خوابیدن سروصدا درباره وضع بهداشت اسدالله خالد در امنیت ملی و مطبوعات موضوع عادی نیست. هیچ منبع رسمی در مورد وضع واقعی وی ابراز نظر نکرده اند. شخص خالد دریک پیام تصویری، از  حالت خوابیده در بستر ارابه دار شفاخانه از بازگشت خود به افغانستان طی«دوهفته» خبر داده بود اما از آن زمان تا حال بیش از یک ماه سپری شده و از ایشان خبری نشده است. بینندۀ تصویر فی البداهه نتیجه می گرفت که یک بیمار وقتی لااقل روی بستر نشسته نتواند و سر به بالین به سوی دوربین نگاه کند، چه گونه خواهد توانست که به زودی به زنده گی عادی برگردد.
احتمال دیگری هم وجود دارد که شاید اسدالله خالد به طور مؤقت از اتاق مراقبت های اضطراری شفاخانه فراغت یافته باشد. اسدالله خالد قربانی رفتار های غیر دقیق شخص خودش درامور امنیتی شد. ملارحیم از فعالان طالبان کویته از بستگان قومی وی در واقع از عادت های برخورد جبهه ای وتدابیر ضعیف امنیتی خالد استفاده کرد. تا جایی به برخورد ها و محاسبه های حرفه ای و تجربی ادارات امنیت ملی افغانستان رابطه می گیرد، این ارگان هیچ اشتباه امنیتی نداشته است و هر چه روی داده، ثمرۀ فقدان تشریک مساعی و فقدان روحیه مشورتی رئیس امنیت بوده است.
اسدالله خالد حالا دقیقاً می داند که درسازماندهی واجرای عملیات مرگبار بالای وی چه کسانی دست داشته و محل بودوباش آنان درکجاست. درین که وی خون های زیادی از دشمنان خویش را خواهد ریخت هیچ تردیدی وجود ندارد. وی  درس بزرگی از حادثه سوء قصد به جانش آموخته است ودربستر شفاخانه به آدم دیگری مبدل شده است. بیش ازین ( مثلاً درامرسامان بخشی واحیای نظم کارا وحساس درامنیت) کاری انجام داده نخواهد توانست.  این درحالی است که مدیریت امنیت ملی از زمان برکناری رحمت الله نبیل خیلی رو به هرج و مرج گذاشته است. درحال حاضر کرسی ها وادارات امنیتی بین سران تنظیمی وافراد آنان تقسیم شده و مقرری های خود سرانه، خویش خوری و بهره جویی های غیراصولی از امکانات امنیت به طور گسترده درحال انجام است.