-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ بهمن ۲۵, چهارشنبه

پریشان حالی خنده آور شورای صلح


 به قول معروف، پهلوان با چال خودش چت شده/ اظهارات شورای صلح تف سربالا نیست؟شورای عالی صلح از پیوستن فرماندهان رها شده گروه طالبان از زندان های پاکستان به صفوف این گروه نگران است.

به گزارش یک، روزنامه گاردین از زبان مقام های پاکستانی و افغانستان می نگارد که 2 فرمانده رها شده طالبان دوباره به جبهه جنگ برگشته اند اما طالبان این مساله را رد می کنند.

پاکستان پس از توافق با افغانستان نزدیک به 30 زندانی طالب را رها کرده است که هنوز حکومت افغانستان در مورد آن ها چیزی نمی داند. حالا برخی مقام های پاکستانی و افغانستان می گویند: 2 فرمانده رها شده طالبان به جبهه جنگ در برابر قوای داخلی و بین المللی برگشته اند. درحکومت افغانستان اگر خرده عقل وشعوری وجود می داشت، دهل وسرنا را به خاطر رهایی طالبان و رهبران شان از زندان های پاکستان نمی کوبیدند.

شورای عالی صلح می گوید: آنها نسبت به پیوستن دوباره این فرماندهان به طالبان نگران هستند. صلاح الدین ربانی چقدر برای آزاد سازی طالبان خود شیرینی وتملق کرد! دو روز پیش وزیر خارجه افغانستان نیز هشدار داده است که اگر رهایی فرمانده طالب از زندان های پاکستان در هماهنگی با دولت افغانستان انجام نشود نتایج خطرناک در پی دارد.
اگرمراد اصلی آزاد سازی طالبان بود حالا پاکستان به تقاضای آقایان جواب عملی داده است وحالا چه مشکلی باقیست؟ این که طالب به بروت تیم حاکم پیاز پوست نمی کند، کدام نکتهۀ تازه نیست واین پیش بینی باید از اول وجود می داشت.

افغانستان از پاکستان خواسته است زندانیان طالب را در هماهنگی دولت افغانستان و شورای عالی صلح رها کنند. زندانیان بعد از اصرار تیم حاکم رها شده اند. جای تعجب است که هنوز هم قانع نیستند که «درهماهنگی» با دولت کابل چنین کاری انجام گرفته است. مگر از رئیس جمهور شروع تا وزیرخارجه و آقای قاسمیار ازتلویزیون ها پیوسته گلو پاره نمی کردندکه طالبان را رها کنید؟ اصراروابرام شما ورفتن به پاکستان وشاخ وشانه کشیدن های خود سرانه، مگر در ذات خود «هماهنگی» حساب نمی شود؟